Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 2 năm 2021 – 2022 (Có hướng dẫn giải)

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 2 năm 2021 – 2022 


ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 2 (ngày mở vòng 12/ 10/ 2021)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

Violympic Toán tiếng việt lớp 5 Vòng 1 năm 20201 - 2022


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 2 NĂM 2021 – 2022

Nội dung đề Violympic Toán 3 Vòng 2 năm 2021 -2022 có 3 bài thi:

  • BÀI THI SỐ 1: SẮP XẾP
  • BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 2 NĂM 2021 – 2022

BÀI 1: SẮP XẾP

735 – 127

5 × 2

2 × 3 × 4

5 × 9 – 12

50 : 5 + 248

0 × 20

968 – 228

3 × 4 + 15

357 – 309

5 × 10 + 2

400 : 4

Smallest distinct three-digit number

4 × 6 + 123

108 + 56

655 + 25  

800 : 2

215 + 138

4 × 7 + 538 – 58

300 × 2

5 × 8

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI

0 × 20 = 0

5 × 2 = 10

2 × 3 × 4 = 24

3 × 4 + 15 = 27

5 × 9 – 12 = 33

5 × 8 = 40

357 – 309 = 48

5 × 10 + 2 = 62

400 : 4 = 100

Smallest distinct three-digit number = 102

4 × 6 + 123 = 147

108 + 56 = 163

50 : 5 + 248 = 258

215 + 138 = 353

800 : 2 = 400

4 × 7 + 538 – 58 = 508

300 × 2 = 600

735 – 127 = 608

655 + 25 = 680

968 – 228 = 740

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và đăng ký tài liệu đề thi Violympic Toán 3 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Hoặc quét mã QR để được hỗ trợ:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)


BÀI 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Calculate the length of the bend. Tính độ dài đường gấp khúc

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022

          a/ 62cm                 b/ 88cm                c/ 98cm                d/ 70cm

Hướng dẫn

          Độ dài đường gấp khúc là: 28 + 34 + 36 = 98 (cm)


Câu 2: There are 24 students in rows, each row has 4 students. How many rows can be arranged?

Có 24 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng?

Answer: ………….rows.

Hướng dẫn

          Số hàng xếp được là: 24 : 4 = 6 (hàng)

Điền 6


Câu 3: What time is the clock? Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022

a/ Four past eight                     Tám giờ 4 phút

b/ Forty past four                     Bốn giờ 40 phút

c/ Eight past four                      Bốn giờ 8 phút    

d/ Twenty past eight               Tám giờ 20 phút


Câu 4: Choose the correct answer to fill in the blank:

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 2 năm 2021 - 2022

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

          a/ 15                     b/ 28                     c/ 8                       d/ 21


Câu 5: The first truck carries 358kg of goods, the second truck carries 34kg more than the first truck. Both trucks can carry ……..kg of cargo.

Xe thứ nhất chở 358kg hàng, xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 34kg. Cả hai xe chở được …… ..kg hàng hóa.

Hướng dẫn

          Xe thứ hai chở được nhiều hơn xe thứ nhất số hàng là: 358 + 34 = 392 (kg)

          Cả hai xe chở được số hàng là: 358 + 392 = 750 (kg)

Điền 750


Câu 6: Given the bend as shown in the figure, calculate the length CD, knowing the length of the zigzag line ABCDEF is 130cm.

Cho đường gấp khúc như hình vẽ, hãy tính độ dài CD, biết độ dài đường gấp khúc ABCDEF là 130cm.

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 2 năm 2021 - 2022

Answer: The length of the CD segment is …………….cm

Hướng dẫn

          Đổi: 2dm = 20cm

          Độ dài đoạn thẳng CD là: 130 – 28 – 20 – 24 – 28 = 30 (cm)

Điền 30


Câu 7: What time is the clock in the afternoon? Đồng hồ chỉ mấy giờ chiều?

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 2 năm 2021 - 2022

a/ Fifteen to five             5 giờ kém 15        

b/ Nine past seventeen    17 giờ kém 9

c/ Fifteen to seventeen   17 giờ kém 15     

d/ Nine to seventeen       17 giờ kém 9

Câu 8: Let ABC be a triangle with side AB = 48cm, AB = AC, side AB is 2dm 2cm less than side BC. Calculate the perimeter of triangle ABC.

Cho tam giác ABC có cạnh AB = 48cm, AB = AC, cạnh AB ngắn hơn cạnh BC là 2dm 2cm. Tính chu vi tam giác ABC.

          a/ 118cm               b/ 70cm                c/ 136cm               d/ 166cm

Hướng dẫn

          Ta có: AB = AC = 48cm.

          Đổi: 2dm 2cm = 22cm

          Cạnh BC dài là: 48 + 22 = 70 (cm)

Chu vi tam giác ABC là: 48 + 48 + 70 = 166 (cm)


Câu 9: Let A be the smallest three-digit number whose sum of digits is 7. What is A?

Cho A là số nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 7. Số A là gì?

Hướng dẫn

          Chọn chữ số hàng trăm là 1 (vì 1 là số nhỏ nhất khác 0)

          Chữ số hàng chục là 0 (vì 0 là số nhỏ nhất)

          Chữ số hàng đơn vị là: 7 – 1 – 0 = 6

          Số cần tìm là: 106.

Điền 106


Câu 10: How many triangles are there? Có bao nhiêu hình tam giác?

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 2 năm 2021 - 2022

Answer: There is/are ………triangle(s).

Hướng dẫn

          Có 8 hình tam giác là: 1, 2, 3, (1, 2), (1, 3), (3, 4), (2, 4), (1, 2, 3, 4)

Điền 8

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và đăng ký tài liệu đề thi Violympic Toán 3 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Hoặc quét mã QR để được hỗ trợ:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)


BÀI 3 – LEO DỐC


Câu 1: Choose the correct answer to fill in the blank:

Chọn câu trả lời đúng điền vào chỗ trống:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 2 năm 2021 - 2022

a/ 293                             b/ 239                             c/ 303                             d/ 283


Câu 2: Perimeter of the triangle ABC is ………….cm.

Chu vi của tam giác ABC là: ………cm.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 2 năm 2021 - 2022

Hướng dẫn

Chu vi của tam giác ABC là: 4 + 5 + 6 = 15 (cm)

Điền 15


Câu 3: There are 42 candies divided equally among 6 children. How many candies did each child get?

Có 42 cái kẹo, chia đều cho 6 đứa trẻ. Hỏi mỗi đứa trẻ nhận được bao nhiêu cái kẹo?

Hướng dẫn

          Mỗi đứa trẻ nhận được số kẹo là: 42 : 6 = 7 (cái)

Điền 7


Câu 4: A store has 46 boxes of cakes, the number of boxes of candy is 15 boxes more than the number of boxes of cakes. How many boxes of candy does the store have?

Một cửa hàng có 46 hộp bánh, số hộp kẹo nhiều hơn số hộp bánh 15 hộp. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu hộp kẹo?

          a/ 31 boxes           b/ 61 boxes           c/ 51 boxes           d/ 107 boxes

Hướng dẫn

          Cửa hàng có số hộp kẹo là: 46 + 15 = 61 (hộp)


Câu 5: Choose the smallest result:  Chọn kết quả nhỏ nhất

a/ 20 : 5 × 6                   b/ 5 × 5 + 22        c/ 3 × 8 + 18        d/ 5 × 9 – 2

        24                                 47                         42                         43

Vì 24 < 42 < 43 < 47 nên 20 : 5 × 6 có kết quả nhỏ nhất.


Câu 6: Choose the greatest result: Chọn kết quả lớn nhất

          a/ 20 : 5 × 6                   b/ 5 × 5 + 15        c/ 3 × 9 + 10        d/ 5 × 9 – 2

                   24                         40                         37                         43


Câu 7: Calculate:  Tính:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 2 năm 2021 - 2022

= 24 + 62 – 38 = 86 – 38 = 48

a/ 86                      b/ 48                      c/ 46                      d/ 58

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và đăng ký tài liệu đề thi Violympic Toán 3 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Hoặc quét mã QR để được hỗ trợ:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)

About admin