Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 370 bài toán

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 370 bài toán


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 370 bài toán ôn thi Violympic Toán TA lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Bộ 390 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 3 cấp Tỉnh – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ 8 đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024:

  • PHẦN ĐỀ
  • PHẦN ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

TUYỂN TẬP 370 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 3 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán TA lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 370 BÀI TOÁN


Câu 1: The Holmes family plants a rectangular 8-yards by 16-yards vegetable garden How many yards of fencing do they need to put a fence around the garden?

Gia đình Holmes trồng một vườn rau hình chữ nhật có kích thước 8 thước × 16 thước. Họ cần bao nhiêu thước hàng rào để dựng hàng rào quanh khu vườn?

a/ 64 yards            b/ 16 yards            c/ 32 yards             d/ 48 yards

Hướng dẫn

Số thước hàng rào họ cần dùng là: (8 + 16) × 2 = 48 (thước)

…………

Câu 3: According to the calendar, how many Mondays are there in March?

Theo lịch, tháng 3 có bao nhiêu ngày Thứ Hai?

March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

a/ 5 days              b/ 6 days               c/ 29 days             d/ 4 days

………….

Để xem tiếp Bộ ôn 370 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 390 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 10: If Mary buys 3 dolls, she will have 100 dollars left. If she buys 4 dolls, she will be 25 dollars left. All the dolls are at the same price. How much money does Mary have on her?

Nếu Mary mua 3 con búp bê, cô ấy sẽ còn lại 100 đô la. Nếu cô ấy mua 4 con búp bê thì cô ấy sẽ còn lại 25 đô la. Tất cả những con búp bê đều ở cùng một mức giá. Mary có bao nhiêu tiền trên người?

Answer: ……….. dollars.

Hướng dẫn

1 con búp bê có giá là: 100 – 25 = 75 (đô la)

Cô ấy có số tiền là: 75 × 4 + 25 = 325 (đô la)

Điền 325

……………

Câu 13: Each side of a square field measures 15 meters. What is the perimeter of the field?

Mỗi cạnh một một cánh đồng hình vuông dài 15m. Chu vi của cánh đống đó là gì?

Answer: …………meters.

Hướng dẫn

Chu vi của cánh đống là: 15 × 4 = 60 (m)

Điền 60

…………..

Để xem tiếp Bộ ôn 370 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 390 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin