Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 1 năm 2021 – 2022

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 1 năm 2021 – 2022 


ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 4 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 21/ 09/ 2021)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

Violympic Toán tiếng việt lớp 5 Vòng 1 năm 20201 - 2022


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập, đăng ký cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 4 theo từng vòng thi của năm nay 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Exam 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần  


The smallest natural number Double of twenty five
The sum of all one digit numbers 63 : 7
333 : 3 – 100  1/6 of 72
The value of x so that 20 – x = 5 11 + 22 + 33 + 44
1440 : 8 : 9 852 – 845
3 × 5 + 7 100 – 19 × 4
 1/6 of 24 13 × (87 – 85)
Sum of thirteen and fourteen The value of x so that x : 2 = 22
13 × 7 – 2 × 7 2 × 4 × 8
15 × 4 + 10 8 × 6 + 6 × 2

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán 4 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


Bài 2 – Đừng để điểm rơi


Câu 1: Which value is not equal to 4500?

a/ 45 hundreds      b/ 450 tens  c/ 45 tens     d/ 4 thousands and 5 hundreds

Câu 2: What is the perimeter of a square with side lengths of 168cm?

Answer: ………..cm

Câu 3:

Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 1 năm 2021-2022

Which number correspond to the midpoint of line segment AB?

a/ 30                     b/ 20                     c/ 60                     d/ 40

Câu 4: Calculate: 5877 : 9 = ……

Câu 5: Calculate: 8589 – 1566 = ….

Câu 6: Convert: 5dm = ……..cm

Câu 7: Fill in the blank with suitable number: 80 603 = 80 000 + ….. + 3

Câu 8: How many two digit odd numbers are there that are greater than 15?

a/ 42 numbers       b/ 45 numbers       c/ 43 numbers       d/ 44 numbers

Câu 9: If 8 oranges cost 48 000VND, then the cost of 5 oranges is

a/ 32 000 VND     b/ 30 000 VND    c/ 36 000 VND     d/ 24 000 VND

Câu 10: Compare the two numbers by using the symbol <, >, and =.

3000 + 40 + 9 ……. 3 thousands 4 hundreds and nine

Câu 11: Find y, such that: y – 4259 = 1023.

Answer: y = ……………

Câu 12: Find x, such that: x : 4 = 1250

Answer: x = ………..

Câu 13: Use each the digits 6, 5, 4, 3, 2, 1 exactly once to create two different three-digit numbers. The largest possible sum these 2 numbers is ….

Câu 14: If the sum of three consecutive natural numbers is less than 90, find the largest possible value of the largest natural number is ………….

Câu 15: How many multiples of 4 lie between 1000 and 2500?

a/ 377 numbers     b/ 374 numbers     c/ 375 numbers     d/ 376 numbers

Câu 16: The picture shows the floor of a room with a carpet on the floor. The room itself measures 3m by 4m. The carpet is 4dm by 1m. Find the area of floor outside the carpet (not including the carpet).

Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 1 năm 2021-2022

Answer: ……….dm2.

Câu 17: The area of the figure below is ……..cm2

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 1 năm 2021-2022

Câu 18: Lily write a number. It has the digit 5 in the thousands place and the digit 8 in the units place. Which of these numbers could Lily have written?

a/ 5284                 b/ 55884               c/ 25068               d/ 52068

Câu 19: Which number below is the word form of 20 380?

a/ Two thousands, three hundreds eighty

b/ Twenty thousands, three hundreds eighty

c/ Two thousand, three hundreds eighty.

d/ Twenty thousand, three hundred eighty

Câu 20: What is the smallest possible number that can be written using the digits 4, 0, 7, 6? (use each digit only once)

Answer: ………..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán 4 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


BÀI 3: LEO DỐC


Câu 1: Convert: 2563cm = ……….m 63cm

Câu 2: Convert: 13km 27m = ………..m

Câu 3: Convert: 15km 7m = ……..m

Câu 4: Convert: 1003cm = ….m 3cm

Câu 5: Convert: 300dm = ….m

Câu 6: Compare the two numbers by using the symbol <, >, and =.

9 hundreds 5 ten thousands 9 ones ……. 6 ten thousands 5 hundreds and 9 ones

Câu 7: Find the sum of 24 hundreds, 4 tens and 14 ones.

Answer: …….

Câu 8: What is the perimeter of a square with side lengths of 205cm?

Answer: ………..cm

Câu 9: If 9 apples cost 72 000VND, then the cost of 4 apples is

a/ 48 000 VND     b/ 8 000 VND      c/ 32 000 VND     d/ 36 000 VND

Câu 10: Amy put 50 photographs into an online photo album. On each page she could fit eight photos. How many photos were on the last page?

a/ Two photos       b/ Eight photos     c/ Six photos         d/ Four photos

Câu 11: Amy put 60 photographs into an online photo album. On each page she could fit eight photos. How many photos were on the last page?

a/ One photos       b/ Eight photos     c/ Seven photos    d/ Four photos

Câu 12: If the sum of three consecutive natural numbers is less than 80 then the largest possible value of the largest natural number is ………….

Câu 13: How many multiples of 4 lie between 2000 and 3000?

a/ 1000 numbers   b/ 251 numbers     c/ 250 numbers     d/ 249 numbers

Câu 14: Use each the digits 6, 5, 4, 3, 2, 1 exactly once to create two different three-digit numbers. The smallest possible sum these 2 numbers is ….


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán 4 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Mã quét QR hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu tham khảo luyện thi Violympic Toán lớp 4 năm 2021 – 2022:

Violympic Toán tiếng việt lớp 5 Vòng 1 năm 20201 - 2022

About admin