Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 1 năm 2023 – 2024 mở ngày 06/ 09/2023 (Có hướng dẫn giải).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 1 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: SẮP XẾP TĂNG DẦN
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 - 2024 Vòng 1 có giải chi tiết

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 1 năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giảiPHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 6/9/2023)


BÀI 1: SẮP XẾP


85 172 < 88 176 < 88 205 < 88 332 < 88 383 < 89 170 < 89 182 < 89 243 < 89 245 < 92 065 < 92 084 < 93 010 < 94 000 < 95 675 < 95 765 < 95 766 < 97 675 < 97 686 < 98 125 < 98 247

…………

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán TA lớp 4 theo từng vòng thi năm nay và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Convert: 400 yen = ……… quintal

Đổi: 400 yến = ………tạ.

Điền 40


Câu 2: What time does the clock show? Đồng hồ hiển thị mấy giờ?

          a/ Thirty past ten   b/ Half past nine    c/ Half past ten      d/ Thirty to nine


Câu 3: What is 4471 to the nearest hundred? Số 4471 làm tròn đến hàng trăm là gì?

          a/ 4500                 b/ 400         0                 c/ 4400                 d/ 5000

Hướng dẫn

Ta có: 7 > 5 nên ta làm tròn lên.

4471 làm tròn đến hàng trăm được số 4500.


Câu 4: The area of a square with side 8cm is ……

Diện tích của hình vuông có cạnh 8cm là: ……..8 × 8 = 64 (cm2)

a/ 32cm                 b/ 64cm2               c/ 64cm                 d/ 32cm2


Câu 5: The area of the square is 49cm2. The perimeter of that square is:

Diện tích của một hình vuông là 49cm2. Chu vi của hình vuông đó là:

a/ 14cm                 b/ 28cm                c/ 36cm                 d/ 18cm

Hướng dẫn

Cạnh hình vuông là 7cm (vì 7 × 7 = 49)

Chu vi của hình vuông là: 7 × 4 = 28 (cm)


Câu 6: Find x: Tìm x:

x + 35 : 7 = 12.

x + 5 = 12

x        = 12 – 5

x        = 7

a/ x = 20               b/ x = 49               c/ x = 7                 d/ x = 14

…………

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán Tiếng Anh 4 theo từng vòng thi năm nay và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 3: LEO DỐC


Câu 1: Which of the following is the number name of 3259?

Số 3259 được viết là gì?

a/ Thirty-two and fifty-nine

b/ Thirty-two thousand, fifty-nine

          c/ Three thousand, two hundred fifty-nine

d/ Three thousand, two hundred and fifteen-nine


Câu 2: Which of the following is the standard form of the given expanded form of a number?

Dòng nào sau đây được viết dưới dạng chuẩn của số đã cho

90 000 + 400 + 80 + 6

a/ 90 486              b/ 9486                 c/ 94 086              d/ 9846


Câu 3: Jack, a farmer, had 864 sacks of corn after the harvest. If he manages to sell 360 sacks in a nearby town, how many sacks are still left?

Jack, một nông dân, có 864 bao ngô sau vụ thu hoạch. Nếu anh ta bán được 360 bao tải ở một thị trấn gần đó thì còn lại bao nhiêu bao tải?

Answer: ……..sacks.

Hướng dẫn

Số bao anh ta còn lại là: 864 – 260 = 504 (bao)

Điền 504


Câu 4: James threw an Easter egg hunt for the community kids. He hid 365 eggs for them to find. If the children managed to hunt 100 eggs, how many eggs were still hidden?

James tổ chức một cuộc săn trứng Phục sinh cho trẻ em trong cộng đồng. Anh ta giấu 365 quả trứng để họ tìm. Nếu bọn trẻ săn được 100 quả trứng thì còn bao nhiêu quả trứng được giấu kín?

Answer: ……eggs.

Hướng dẫn

số quả trứng còn được giấu kín là: 365 – 100 = 265 (quả)

Điền 265

…………

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán TA lớp 4 theo từng vòng thi năm nay và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin