Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 3 năm 2021 – 2022 (Có hướng dẫn giải)

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 3 năm 2021 – 2022 


CẬP NHẬ ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 4 NĂM 2021-2022 VÒNG 3 (ngày mở vòng 02/ 11/ 2021)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

Violympic Toán tiếng việt lớp 5 Vòng 1 năm 20201 - 2022


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 3 NĂM 2021 – 2022

Nội dung đề Violympic Toán 4 Vòng 3 năm 2021 -2022 có 3 bài thi:

  • BÀI THI SỐ 1: SẮP XẾP
  • BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 3 NĂM 2021 – 2022


Bài 1 – Sắp xếp  (Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới)


9 764 982 9 765 982 9 775 890 9 880 565
9 892 164 9 982 146 9 982 164 89 165 240
98 156 240 98 165 258 98 165 260 98 243 108
98 248 105 99 105 259 102 358 472 102 385 469
105 326 715 105 329 517 105 392 483 105 392 582

 …

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và đăng ký tài liệu đề thi Violympic Toán 4 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


EXAM 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: The number 14 is written as a Roman numeral as

Số 14 viết dưới dạng số La Mã là:

a/ XIX                         b/ XIV                        c/ XX                          d/ XVI

Câu 2: Martin says his street address has an 8 in the hundreds place. Which of the following could be his address?

Martin cho biết địa chỉ đường phố của anh ta có số 8 ở hàng trăm. Địa chỉ nào sau đây có thể là địa chỉ của anh ấy?

a/ 865                       b/ 487                       c/ 1483                     d/ 1368

Câu 3: Which choice has a 6 with the value of 6 millions?

Lựa chọn nào có số 6 với giá trị là 6 triệu?

a/ 106,005,943      b/ 651,048,975      c/ 15,689,142         d/ 162,384,445

Câu 4: Given natural number x so that x < 15,468,593.

Which of the following number is a possible value of x?

Cho số tự nhiên x biết rằng: x < 15,468,593.

Số nào dưới đây có thể là giá trị của x?

a/ 20,538,662         b/ 8,488,634           c/ 15,486,520         d/ 15,468,593

Câu 5: Dylan has 245 marbles. Elvis has 4 times as many as Dylan. Farley has 700 fewer than Elvis. How many marbles does Farley have?

Dylan có 245 viên bi. Elvis có số bi gấp 4 lần của Dylan. Farley có ít hơn Elvis 700. Hỏi Farley có bao nhiêu viên bi?

a/ 280                       b/ 250                       c/ 1600                     d/ 1680

Hướng dẫn

Elvis có số viên bi là: 245 × 4 = 980 (viên)

Farley có số viên bi là: 980 – 700 = 280 (viên)

Câu 6: Compare by using the symbols >, < and = .

So sánh bằng cách sử dụng các dấu >; < và =.

3 minutes 45 seconds ……. 345 seconds

60 giây × 3 + 45 giây …….. 345 giây

225 giây < 345 giây

Điền <

Câu 7: Nathan was born in 2010. Hebert is 10 years older than Nathan. In which century was Hebert born?

Nathan được sinh năm 2010. Hebert nhiều hơn Nathan 10 tuổi. Hỏi Hebert được sinh ra vào thế kỉ nào?

a/ XXII                        b/ XX                         c/ XXI                         d/ XIX

Hướng dẫn

Hebert sinh năm: 2010 – 10 = 2000.

Năm 2000 thuộc thế kỉ XX, vậy Hebert được sinh ra vào thế kỉ XX.

Câu 8: Mai bought 3kg of sugar. She used 1/6 of that sugar to make the cake. So, Mai has ………………g sugar left.

Mai mua 3kg đường. Cô ấy đã sử dụng 1/6 số đường đó làm bánh. Vậy, Mai còn lại ………….g đường.

Hướng dẫn

Đổi: 3kg =3000g.

Số đường cô ấy đã sử dụng để làm bánh là: 3000 : 6 = 500 (g)

Số đường Mai còn lại là: 3000 – 500 = 2500 (g)

Điền 2500

Câu 9: Kishi is choosing an outfit to wear to school. She has 3 shirts, 2 pants and 3 shoes to choose from. How many different outfits does she have to choose from?

Kishi đang chọn một bộ trang phục để mặc đến trường. Cô ấy có 3 áo sơ mi, 2 quần dài và 3 đôi giày để  lựa chọn. Hỏi cô ấy có thể chọn được bao nhiêu trang phục khác nhau?

a/ 9                             b/ 8                            c/ 12                          d/ 18

Hướng dẫn

Cô ấy có 3 cách chọn áo.

Với mỗi cách chọn áo cô ấy có 2 cách chọn quần.

Với mỗi cách chọn bộ quần áo cô ấy có 3 cách chọn giày.

Vậy số trang phục khác nhau cô ấy có thể chọn là: 3 × 2 × 3 = 18 (cách)

Câu 10: William is decorating his room with 4 posters. One wall has an animal poster to the right of a car poster. A space poster is last on the right. A music poster is not next to the car poster. What is the order of the posters?

William đang trang trí phòng của mình với 4 tấm áp phích. Một bức tường có áp phích động vật ở bên phải áp phích xe hơi. Áp phích không gian cuối cùng bên phải. Một áp phích ca nhạc không nằm cạnh áp phích xe hơi. Thứ tự của các áp phích là gì?

a/ Space poster, Car poster, Animal poster, Music poster.

b/ Music poster, Animal poster, Car poster, Space poster.

c/ Space poster, Music poster, Animal poster, Car poster.

d/ Car poster, Animal poster, Music poster, Space poster.

 ………….

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và đăng ký tài liệu đề thi Violympic Toán 4 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Hoặc quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC


Câu 1: What is the value of the 6 in the number 28,364,957?

Tìm giá trị của số 6 trong số 28,364,957?

a/ 600,600               b/ 60,000                 c/ 600                                    d/ 6000

Câu 2: What time is the clock below showing?

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 3 năm 2021 - 2022

a/ Two o’clock 2 giờ                                  b/ Ten past twelve           12 giờ 10

c/ Twelve past ten  10 giờ 12                  d/ Two past twelve 12 giờ 2

Câu 3: Which of these is another way to write the number 3,003,030?

Cách nào sau đây là cách viết khác của số 3,003,030?

a/ thirty million, thirty thousand, thirteen

b/ three million, three thousand, thirty

c/ three million, three hundred, thirteen

d/ three hundred thousand, thirty

Câu 4: What digit is in the ten millions place in the number 345,289,647?

Chữ số nào ở hàng chục triệu trong số 345,289,647?

a/ 2                             b/ 3                            c/ 5                             d/ 4

Câu 5: Given natural number x so that: x > 135,546,419.

Cho số tự nhiên x biết rằng: x > 135,546,419.

Which of the following number is a possible value of x?

Số nào dưới đây có thể là giá trị của x?

a/ 135,564,419      b/ 135,465,459      c/ 135,456,519      d/ 135,546,209

Câu 6: Choose suitable number to fill in the blank.

Chọn số thích hợp để điền vào chỗ trống.

……20/100 = 1/5 =………..centuries = 20 years

a/                              b/                            c/                              d/

Câu 7: What is the value of the 2 in the number 12,890,341?

Giá trị của số 2 trong số 12,890,341?

a/ 200,000               b/ 2,000,000           c/ 20,000,000         d/ 2000

Câu 8: Fill number in the blank.

2 centuries = ………………. years

Điền: 200

Câu 9: If an object weighed 5 tons, how many kilograms would it weigh?

Nếu một vật nặng 5 tấn thì nó sẽ nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

a/ 5                             b/ 500                       c/ 5000                     d/ 50

Câu 10: Which choice has a digit in the millions place that is exactly eight times the value of the digit in the hundred thousands place?

Lựa chọn nào có chữ số ở hàng triệu gấp tám lần giá trị của chữ số ở hàng trăm nghìn?

a/ 38 179 162         b/ 9 826 143                       c/ 193 782 196       d/ 8 327 415

Câu 11: Which digit is in the millions place in the number 18,241,965?

Chữ số nào ở hàng triệu trong số 18,241,965?

a/ 2                             b/ 8                            c/ 1                             d/ 18

Câu 12: Which choice has a 4 with the value of 4 ten millions?

Lựa chọn nào có 4 với giá trị là 4 chục triệu?

a/ 4 689 142                        b/ 402 048 975      c/ 104 005 943       d/ 242 384 445

 ……….

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và đăng ký tài liệu đề thi Violympic Toán 4 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Hoặc quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)

About admin