Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 280 bài toán

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 280 bài toán


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 280 bài toán ôn thi Violympic Toán TA lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Bộ các bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 cấp Tỉnh – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ 10 đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024:

  • PHẦN ĐỀ
  • PHẦN ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

TUYỂN TẬP 280 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán TA lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 280 BÀI TOÁN


Câu 1: In a class there are 40 students. 25 students like Math, 15 students like English, 6 students don’t like Math and English. How many students like both Math and English?

Trong một lớp có 40 học sinh. 25 học sinh thích Toán, 15 học sinh thích Tiếng Anh, 6 học sinh không thích Toán và Tiếng Anh. Hỏi có bao nhiêu học sinh thích cả Toán và Tiếng Anh?

a/ 15 students        b/ 10 students       c/ 6 students         d/ 0 students

Hướng dẫn

Số học sinh thích học Toán và Tiếng Anh là: 40 – 6 = 34 (học sinh)

Số học sinh thích cả Toán và Tiếng Anh là: 25 + 15 – 34 = 6 (học sinh)

Câu 2: Alex can read 9 pages of her book in 36 minutes. How many minutes will it take her to read 6 pages of her book?

Alex có thể đọc 9 trang sách của cô ấy trong 36 phút. Hỏi cô ấy đọc 6 trang sách hết bao nhiêu phút?

a/ 48 minutes        b/ 18 minutes        c/ 30 minutes        d/ 24 minutes

Hướng dẫn

Cô ấy đọc 1 trang sách hết số phút là: 36 : 9 = 4 (phút)

Alex đọc 6 trang hết số phút là: 4 × 6 = 24 (phút)

Câu 3: Which Roman Numeral shown below has the least value?

Số La Mã nào dưới đây biểu diễn giá trị nhỏ nhất?

a/ IX = 9               b/ XV          = 15            c/ XI = 11              d/ VIII = 8

Câu 4: If today was 25th June, what date will be 12 days from today?

Nếu hôm nay là 25 tháng 6 thì 12 ngày nữa ngày mấy?

          a/ 7th July            b/ 5th July              c/ 8th July              d/ 6th July

Hướng dẫn

Ta có:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10      11      12

26      27      28      29      30/6   1/7     2        3        4        5        6        7

Vậy 12 ngày nữa là 7 tháng 7

Câu 5: A, B, C, D and E are five consecutive numbers in order from smallest to largest. The sum of A and E is 182. The average of five numbers is …

A, B, C, D và E là 5 số liên tiếp được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Tổng của A và E là 182. Trung bình của 5 số là ……..

Hướng dẫn

A, B, C, D, E là 5 số liên tiếp nên chúng là dãy số cách đều.

Trung bình cộng của dãy số cách đều bằng trung bình cộng của hai số đầu và cuối. Vậy trung bình cộng của 5 số là: 182 : 2 =  91

Điền 91

………….

Để xem tiếp Bộ ôn 280 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập các bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 14: From 2, 3, 4, 5 how many four-digit odd numbers can be formed?

Each digit is used once.

Từ các chữ số 2, 3, 4, 5, có thể tạo thành bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số? Mỗi chữ số chỉ sử dụng 1 lần.

Answer: ………. numbers.

Hướng dẫn

Chữ số hàng đơn vị có 2 cách chọn ( 3 hoặc 5)

Chữ số hàng nghìn có 3 cách chọn (khác chữ số hàng đơn vị đã chọn)

Chữ số hàng trăm có 2 cách chọn (khác 2 chữ số đã chọn)

Chữ số hàng chục có 1 cách chọn (khác 3 chữ số đã chọn)

Số số thỏa mãn đề bài là: 2 × 3 × 2 × 1 = 12 (số)

Điền 12.

Câu 15: Find the unit digit of A if  Tìm chữ số hàng đơn vị của A biết:

A = 23 × 43 × … × 2023

a/ 1                       b/ 3                      c/ 7                       d/ 9

Hướng dẫn

A có số thừa số là: (2023 – 23) : 20 + 1 = 101 (thừa số)

Ta có: 3 × 3 = 9; 3 × 3 × 3 = 27;  3 × 3 ×3 × 3 = 81; 1 × 1 = 1

Vậy ta nhóm 4 thừa số lại thành một nhóm.

Ta có: 101 : 4 = 25 nhóm dư 1

Vậy tận cùng của A bằng = 1 × 3 = 3

…………..

Để xem tiếp Bộ ôn 280 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập các bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin