Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 360 bài toán

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 360 bài toán


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 360 bài toán ôn thi Violympic Toán TA lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Bộ 280 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ 17 đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024:

  • PHẦN ĐỀ
  • PHẦN ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

TUYỂN TẬP 360 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 5 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán TA lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 360 BÀI TOÁN


…………

Câu 3: The average of two numbers is 41. If digit 5 is added to the right of first number, we will have the second number. Find the first number.

Answer: …………..

Trung bình cộng của hai số là 41. Nếu chữ số 5 được thêm vào bên phải của số thứ nhất ta được số thứ hai. Tìm số thứ nhất.

Hướng dẫn

Tổng hai số là: 41 × 2 = 82.

Nếu chữ số 5 vào bên phải của số thứ nhất ta được số thứ hai suy ra số thứ nhất có 1 chữ số và số thứ hai có 2 chữ số suy ra số thứ hai sẽ gấp 10 lần số thứ nhất là 5 đơn vị.

Số thứ nhất: |—–|

Số thứ hai:  |—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|-5|

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 10 = 11 (phần)

Số thứ nhất: (82 – 5) : 11 × 1 = 7

Điền 7

………….

Câu 5: A rectangular piece of land has a perimeter of 140m. If the width is increased by 5m and the length is decreased by 5m, the piece of land will become a square. Find the area of the rectangular piece of land.

Answer: ………m2

Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 140m. Nếu chiều rộng tăng lên 5m và chiều dài giảm đi 5m thì miếng đất đó trở thành hình vuông. Tìm diện tích của miếng đất hình chữ nhật.

Hướng dẫn

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 140 : 2 = 70 (m)

Nếu chiều rộng tăng lên 5m và chiều dài giảm đi 5m thì miếng đất đó trở thành hình vuông thì suy ra chiều dài hơn chiều rộng là: 5 + 5 = 10 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là: (70 + 10) : 2 = 40 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 70 – 40 = 30 (m)

Diện tích miếng đất hình chữ nhật là: 40 × 30 = 1200 (m2)

Điền 1200

………..

Để xem tiếp Bộ ôn 360 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 280 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 8: At the produce store you can buy 12 bags of lollipops for $5.04. How much would it cost if you were to buy 4 bags like that?

Tại cửa hàng nông sản, bạn có thể mua 12 túi kẹo mút với giá 5,04 đô la. Nếu mua 4 túi như vậy thì hết bao nhiêu tiền?

a/ $2.02                b/ $1.68                c/ $1.26                d/ $2.52

Hướng dẫn

Mua một túi kẹo mút hết số tiền là: 5.04 : 12 = 0.42 ($)

Mua 4 túi như vậy hết số tiền là: 0.42 × 4 = 1.68 ($)

Câu 9: What is the remainder of the division 25.5 : 8 when the quotient to two decimal place?

Số dư của phép chia 25.5 : 8 là gì khi thương có 2 chữ số ở phần thập phân.

Answer:……………(Write your answer as a decimal in the simplest form)

Hướng dẫn

Ta có: 25.5 : 8 = 3.18 (dư 0.06)

Điền 0.06

Câu 10: A number is divided by 9, the remainder is 3. If the number is divided by 3, the remainder is ……

Một số chia cho 9 thì dư 3. Nếu số đó chia cho 3 thì dư …..

a/ 0                       b/ 1                       c/ 2                       d/ 3

Câu 11: Linda gets her hair cut. The basic haircut is $25. The sales tax is 8%. Then, she adds a 15% tip to the base price of the haircut. How much does she spend altogether?

Answer: $…….(Write your answer as a decimal in the simplest form)

Linda cắt tóc. Cắt tóc cơ bản là 25 đô la. Thuế bán hàng là 8%. Sau đó, cô ấy thêm 15% tiền boa vào giá cắt tóc cơ bản. Cô ấy chi tiêu tổng cộng bao nhiêu?

Hướng dẫn

Co ấy phải chi tổng cộng số tiền là: 25 + 25 × 8% + 25 × 15% = 30.75 ($)

Điền 30.75

Câu 12: I think of a number. I divide by 8 and subtract 15.2. I then multiply by 5. My answer is 42, what was my number?

Tôi nghĩ một số. Tôi chia 8 và trừ 15.2. Sau đó thôi nhân với 5. Tôi được câu trả lời là 42, số của tôi là gì?

Answer: …………(Write your answer as a decimal in the simplest form)

Hướng dẫn

Số mà tôi nghĩ là: (42 : 5 + 15.2) × 8 = 188.8

Điền 188.8

…………..

Để xem tiếp Bộ ôn 360 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 280 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin