Em HS Tuấn Anh có hỏi bài toán 6 như sau:

Đề bài:

Tổng kết cuối năm , hạnh kiểm của học sinh lớp 6A được xếp thành 3 loại gồm : tốt , khá và trung bình. Có 6 học sinh xếp hạnh kiểm trung bình chiếm 1/8 số học sinh cả lớp.

  1. a) Tính số học sinh lớp 6A.
  2. b) Số học sinh xếp hạnh kiểm khá chiếm 2/7 số học sinh còn lại. Tính số học sinh được xếp hạnh kiểm tốt của lớp 6A.

Hướng dẫn bài toán lơp 6 cho em Tuấn Anh:

a) Số học sinh lớp 6a là:

6:1/8 = 48(em)

b) Số học sinh còn lại là:

48 – 6 = 42(em)

số học sinh hạnh kiểm khá là:

42.2/7 = 12(em)

số học sinh hạnh kiểm tốt là:

48-(12+6)=30(em)

Đáp số:

a) học sinh lớp 6a 48 em;

b)học sinh hạnh kiểm tốt 30 em.

About admin