Hình học lớp 5 – Bài số 1

Những bài toán về so sánh đoạn thẳng, chu vi và diện tích. Bài toán số 1 – toán được tổng hợp từ trang web toán iq.

Bài 1: Cho hình vuông ABCD.  Ta chia đoạn thẳng AC thành 3 đoạn thẳng AM, MN, NC bằng nhau. So sánh diện tích các hình tam giác ABM, MBN, NBC, MDA, MND, NCD.

Giải

bai-1-dang-4

ABM = S.MBN = S.NBC = 1/3 S.ABC (vì có chung đường cao vẽ từ B đến AC, AM = MN = NC = 1/3 AC)

S.MDA = S.MND = S.NCD = 1/3 S.ADC (vì có chung đường cao vẽ từ D đến AC, AM = MN = NC  = 1/3 AC)

Mặt khác: S.ABC = S.ADC (ABCD là hình vuông)

Vậy S.ABM = S.MND = S.NCD = S.MBN = S. NBC = S.MDA.

About thaytoan