Học kì I số HS giỏi của lớp 6A bằng 2/7 số HS còn lại. Cuối năm, số HS sinh giỏi tăng thêm 8 bạn nữa nên số HS giỏi lúc này bằng 2/3 số HS còn lại. Hỏi HKI lớp 6A có bao nhiêu HS giỏi?

[Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến] – Đề bài: Học kì I số HS giỏi của lớp 6A bằng 2/7 số HS còn lại. Cuối năm, số HS sinh giỏi tăng thêm 8 bạn nữa nên số HS giỏi lúc này bằng 2/3 số HS còn lại. Hỏi HKI lớp 6A có bao nhiêu HS giỏi?

Hướng dẫn:

Phân số chỉ số HS cả lớp là: 2/3 – 2/7 = 8/21

Vậy số học sinh của cả lớp là: 8: 8/21 =8.21/8 = 21 HS

=> Số học sinh giỏi HKI của lớp 6A là: 21.2/7 = 14 HS.

Tags:

About admin