Học toán lớp 4: Phép Cộng

[Học toán lớp 4 trên mạng] – Phép Cộng.

Bài tập minh họa:

Bài 1:  Tìm hai số có tổng bằng 1149, biết rằng nếu giữ nguyên số lớn và gấp số bé lên 3 lần thì ta được tổng mới bằng 2061.

Bài giải

Tổng mới hơn tổng cũ là:

2061- 1149 = 912

Số bé mới hơn số bé cũ là:

3- 1 = 2 lần

Số bé là : 912 : (3-1) =456

Số lớn là : 1149 – 456 = 693

Đ/s :  SL : 693 , SB : 456

 

Bài 2: Hai số có tổng bằng 6479, nếu giữ nguyên số thứ nhất, gấp số thứ hai lên 6 lần thì được tổng mới bằng 6789. Hãy tìm hai số hạng ban đầu.

Bài giải

Tổng mới hơn tổng cũ là:

6789 – 6479 = 310

Số thứ hai mới hơn số thứ hai cũ là:

6 – 1 = 5 lần

Số thứ hai là : 310: 5 = 62

Số  thứ nhất là : 6479  – 62 = 456

62 và 6417

Bài 3: Tìm hai số có tổng bằng 140, biết rằng nếu gấp số hạng thứ nhất lên 5 lần và gấp số hạng thứ hai lên 3 lần thì tổng mới là 508.

Bài giải

Tổng mới hơn tổng cũ là:

508 – 140 = 368

Số hạng thứ hai là: 368 : 2 =184

Tổng khi Số hạng thứ nhất gấp lên 5 lần  hơn tổng cũ là

184 – 140 =  48

Số hạng thứ hai là 48 : 2 = 24

Bài tập tự luyện:

Bài 4: Tìm hai số tự nhiên có tổng là 254. Nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải  số thứ nhất và giữ nguyên số thứ hai thì được tổng mới là 362.

Bài 5: Tìm hai số có tổng bằng 586. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ hai và giữ nguyên số thứ nhất thì tổng mới bằng 716.

Bài 6: Tổng của hai số thập phân là 16,26. Nếu ta tăng số thứ nhất lên 5 lần và số thứ hai lên 2 lần thì được hai số có tổng mới là 43,2. Tìm hai số đó.

Bài 7: Tổng của hai số là 10,47. Nếu số hạng thứ nhất gấp lên 5 lần, số hạng thứ hai gấp lên 3 lần thì tổng mới sẽ là 44,59. Tìm hai số ban đầu.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Tags:

About admin