Học toán lớp 4: Phép Nhân

[Học toán lớp 4] – Phép Nhân.

Bài tập minh họa:

Bài 1: Tìm tích của 2 số, biết rằng nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ 2 lên 4 lần thì được tích mới là 8400.

Bài giải

Tích của hai số là :

8400 : 2 = 4200 ( Vì trong một tích nếu có một thừa số gấp lên nlần và thừa số kia gữ nguyên thì thích đó gấp lên nlần và ngược lại.)

 

Bài 2: Tìm 2 số có tích bằng 5292, biết rằng nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ hai thêm 6 đơn vị thì được tích mới bằng 6048.

Bài giải

Tăng thừa số thứ hai lên 6 đơn vị thì 6 lần thừa số tứ nhất là:

6048 – 5292 = 756

Thừa số thứ hai là:  756 : 6 = 126

Thừa số thứ nhất là : 5292 : 126 = 42

Bài 3: Tìm 2 số có tích bằng 1932, biết rằng nếu giữ nguyên một thừa số và tăng một thừa số thêm 8 đơn vị thì được tích mới bằng 2604.

Bài giải

Thừa số thứ nhất là: (2604 – 1932 ) : 8 = 84

Thừa số thứ hai là : 1932 : 84 = 23

Tags:

About admin