Học toán lớp 4: Phép trừ

[Học toán lớp 4 trên mạng] – Phép trừ.

Bài 1: Tìm hai số có hiệu là 23, biết rằng nếu giữ nguyên số trừ và gấp số bị trừ lên 3 lần thì được hiệu là 353.

Bài giải

Hiệu giữa SBT mới và cũ là:

353 – 23 = 330

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-1 = 2 phần

Số bị trừ cũ là: 330 : 2 = 165

Số trừ cũ là : 165- 23 = 142

Bài 2: Tìm hai số có hiệu là 383, biết rằng nếu giữ nguyên số bị trừ và gấp số trừ lên 4 lần thì được hiệu mới là 158.

Bài giải

Hiệu mới giảm là: 383 – 158 = 225

Số trừ cũ là: 225 – (4-1) = 75

Số bị trừ là : 75 + 383 = 458

TLại: 458 – 75 = 383

458 – (75 x 4) = 158  đúng

 

Bài 3: Hiệu của hai số tự nhiên là 4441, nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số trừ và giữ nguyên số bị trừ thì được hiệu mới là 3298.

Bài giải

Số trừ cũ là:

(4441 – 3298 ) : ( 10- 1) = 127

Số bị trừ là : 4441 + 127 = 4568

 

Bài 4: Hiệu của hai số tự nhiên là 134. Viết thêm một chữ số vào bên phải của số bị trừ và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là 2297. Tìm chữ số viết thêm và hai số đó.

Bài giải

Hiệu SBT mới và SBT cũ là:

2297 –  134 = 2163

Số bị trừ cũ là 2163 : (10 – 1) = 240 dư 3

Số từ cũ là : 240 -134 = 106

Vậy chữ số viết thêm là chữ số 3

Tlại:  240 -106 = 134

2403 -106 = 2297 đúng

Tags:

About admin