IQ 2: Which two numbers should replace the question marks?

IQ 2: Which two numbers should replace the question marks? – Chọn hai số thích hợp để thay thế các dấu chấm hỏi trong dãy số dưới đây:

Dãy số: 19, 20, 21, ?, ?, 26, 28, 32, 33, 40.

Hướng dẫn giải từ hệ thống toán iq:

Dãy số này gồm hai dãy đan xen nhau.

Dãy con thứ nhất bắt đầu từ 19 các số hạng sau hơn số hạng trước lần lượt là 2; 3; 4; 5 đơn vị. Vậy dãy thứ nhất là: 19; 21; 24; 28; 33.

Dãy con thứ hai bắt đầu từ 20 các số hạng sau hơn số hạng trước lần lượt là: 2; 4; 6; 8 đơn vị. Vậy dãy thứ hai là: 20; 22; 26; 32; 40.

Vậy dãy đầy đủ là: 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 33, 40.

Như thế các số cần điền là: 22 và 24.

 

About thaytoan