Không tính hãy so sánh các tổng

Làm thế nào để so sánh các tổng mà không thực hiện các phép tính. Dưới đây, toán iq xin giới thiệu một bài toán ví dụ thuộc dạng này để giúp các em học sinh lớp 4 và 5 làm sáng tỏ hơn vấn đề này.

Đề bài: Không thực hiện phép tính hãy so sánh các tổng sau :

10 + 32 + 54 + 76 + 98 .

54 + 90 + 36 + 12 + 78 .

74 + 18 + 92 + 30 + 56 .

Hướng dẫn giải

Nhận thấy các số hạng trong mỗi tổng đều có các chữ số hàng chục là: 1; 3; 5; 7 và 9, chữ số hàng đơn vị lần lượt là: 0; 2; 4; 6; 8. Vì thế nên ba tổng này bằng nhau.

About thaytoan