Luyện thi Toán quốc tế HKIMO lớp 5 theo 5 chuyên đề trọng điểm

Tài liệu Luyện thi Toán quốc tế HKIMO lớp 5 theo 5 chuyên đề trọng điểm (Hong Kong International Mathematical Olympiad).

NỘI DUNG BAO GỒM CÓ 5 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN HKIMO KHỐI 5 ÔN THI VÒNG LOẠI QUỐC GIA VÀ CHUNG KẾT QUỐC GIA:

 • Chuyên đề 1: Tư duy logic – Dãy số viết theo quy luật
 • Chuyên đề 2: Số học – Tính giá trị biểu thức
 • Chuyên đề 3: Lý thuyết số và Định nghĩa các phép toán mới
 • Chuyên đề 4: Hình học
 • Chuyên đề 5: Tổ hợp

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

 • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) hoặc: 0919.281.916 (Thầy Thích)
 • Email: HoctoanIQ@gmail.com
 • Mã quét QR hỗ trợ tư vấn học tập:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


NỘI DUNG MẪU TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ HKIMO LỚP 5:


CHUYÊN ĐỀ 1: TƯ DUY LOGIC VÀ DÃY SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI


 1. The first three stages of a pattern are shown in the picture. How many black diamonds does the figure in stage 6thhave?

Hình dưới đây thể hiện 3 hình đầu tiên của một dãy hình. Có bao nhiêu hình kim cương màu đen ở hình thứ 6?

Toán quốc tế HKIMO lớp 5

A – 26                  B – 34                  C – 28                  D – 19        E – 21

Hướng dẫn

Quy luật:

Số kim cương hình 1: 1+2

Số kim cương hình 2: 1+2+3

Số kim cương hình 3: 1+2+3+4

Số kim cương hình thứ 6 là: 1+2+3+4+5+6+7 = 28

Số kim cương đen = 28 – 2 = 26

Chọn A


 1. Find the sum of the terms in the 25thpair of brackets:

Tìm tổng các số nằm trong dấu ngoặc thứ 25 của dãy sau:

(1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9), (10, 11, 12), …

A – 231      B – 222       C – 240       D – 213      E – ĐÁP ÁN KHÁC

Hướng dẫn

Các số đầu tiên của  nhóm là: 1; 4; 7; 10; …

Nhóm thứ 1 là: 1

Nhóm thứ 2 là: 1 + 3 x 1 = 4

Nhóm thứ 3 là: 1 + 3 x 2 = 7

Nhóm thứ 4 là: 1 + 3 x 3 = 10

Nhóm thứ 25 là: 1 + 3 x 24 = 73

Các số trong nhóm 25 là: 73, 74, 75

Tổng các số là: 73  + 74 + 75 = 222

Đáp án: 222


 1. What shape is the 137thfigure in the pattern below?

Hình nào là hình thứ 137 trong dãy hình có quy luật như sau?

Toán quốc tế HKIMO lớp 5

A – α           B – ∆           C –            D –            E-

Hướng dẫn

Cứ 6 hình thì lại lặp lại

Ta có: 137 : 6 = 22 dư 5

Vậy hình thứ 137 là

Chọn C


 1. Find the next number in the following sequence

Tìm số hạng tiếp theo của dãy số sau:

 1. A) 18        B) 19      C) 2        D) 28    E) None of the above (Đáp số khác)

Hướng dẫn

Quy luật:

21 + 3 = 24

24 – 5 = 19

19 + 7 = 26

26 – 9 = 17

17 + 11 = 28

Chọn D


 1. In the figure on the right, numbers from 1 to 19 are filled in each hexagon. The sum of the numbers in each diagonal and column is 38. What is the value of ‘?’?

Trong hình bên dưới, các số từ 1 đến 19 được điền vào mỗi ô lục giác nhỏ. Biết rằng tổng các số trên mỗi đường chéo và mỗi cột đều là 38. Hỏi ô có dấu hỏi (?) có giá trị bằng bao nhiêu?

Toán quốc tế HKIMO lớp 5            

Column – cột, diagonal – đường chéo.

 1. A) 2 B) 6 C) 11                  D) 14                 E) 19

Hướng dẫn

Hong Kong International Mathematical Olympiad

Vì tổng của mỗi cột và mỗi đường chéo bằng 38 nên ta tính và điền được hình sau:

Dấu ? = 38 – 13 – 8 – 11 = 6

Chọn B


 1. Refer to the pattern below. How many triangles are there in the first 2021 figures counting from left to right?
  Xét quy luật dưới đây. Hỏi có bao nhiêu hình tam giác trong 2021 hình đầu tiên tính từ trái sang phải?

Hong Kong International Mathematical OlympiadA. 674             B. 673                  C. 809                   D. 336

Hướng dẫn

Theo quy luật như trên, mỗi nhóm sẽ gồm 6 kí tự.

Ta có: 2021 : 6 = 336 dư 5

Mỗi nhóm có 2 tam giác, 5 kí tự đầu cũng có 2 tam giác.

Vậy trong 2021 hình đầu tiên có số t là: 336 × 2 + 2 = 674 (tam giác)


 1. Andy has a number of cans to contain an amount of gasoline. If he pours 3 liters in each can then he has 10 liters left. If he pours 4 liters in each can then he has 2 liters left. How many liters of gasoline does Andy have in total?
  Andy có một số can để đựng một lượng xăng. Nếu anh ấy đổ 3 lít xăng vào mỗi can thì vẫn còn thừa 10 lít. Nếu anh ấy đổ 4 lít xăng vào mỗi can thì vẫn còn thừa 2 lít. Hỏi Andy có tất cả bao nhiêu lít xăng?

A. 24                       B. 34                        C. 38                              D. 8

Hướng dẫn

Số lượng chênh lệch là: 10 – 2 = 8 (lít)

Mỗi can 4 lít thì hơn mỗi can 3 lít số lít là: 4 – 3 = 1 (lít)

Số can Andy có là: 8 : 1 = 8 (can)

Andy có số lít xăng là: 3 × 8 + 10 = 34 (lít)


 1. What is the 8th number in the sequence with pattern below?
  Tìm số thứ 8 trong dãy số có quy luật dưới đây?

1 , 2 , 5 , 14 , 41 , …
A. 1049                B. 1000                C. 122                            D. 1094

Hướng dẫn

Số thứ nhất: 1

Số thứ hai: 1 × 3 – 1 = 2

Số thứ ba: 2 × 3 – 1 = 5

Số thứ tư: 5 × 3 – 1 = 14

Số thứ năm: 14 × 3 – 1 = 41

Số thứ sáu: 41 × 3 – 1 = 122

Số thứ bảy: 122 × 3 – 1 = 365

Số thứ tám: 365 × 3 – 1 = 1094


 1. Observe the pattern below to find the sum of A + B + C.
  Quan sát quy luật dưới đây để tìm tổng A + B + C.

Hong Kong International Mathematical Olympiad

A. 75                      B. 62                        C. 72                              D. 57

Hướng dẫn

Ta có: 1 × 2 + 1 = 3       3 × 4 + 1 = 13      5 × 6 + 1 = 31

Suy ra: A × B + 1 = C.

7 × 8 + 1 = 57

A + B + C = 7 + 8 + 57 = 72.

…………….

Để xem tiếp và đăng ký tài liệu ôn thi Toán quốc tế HKIMO khối 1-2-3-4-5 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin