Một mảnh vườn hình thang đáy bé 36m,đáy lớn 52 m. Nếu đáy lớn tăng thêm 4 m thì diện tích tăng 60m2.tính diện tích mảnh vườn ?

[Hỗ trợ giải toán hình lớp 5] – Đề bài: Một mảnh vườn hình thang đáy bé 36m,đáy lớn 52 m. Nếu đáy lớn tăng thêm 4 m thì diện tích tăng 60m2.tính diện tích mảnh vườn ?

Giải:

Do tăng  đáy lớn thêm 4 m tì diện tích tăng thêm 60 m2.–> Phần diện tích tăng thêm là 1 hình tam giác.

Do đó phần chiều cao của hình tam giác vẫn giữ nguyên.

=> Chiều cao hình tam giác cũng như hình thang là:

60×2:4=30m

=> Diện tích hình thang là:

(36+52)x30:2=1320(m2)

About admin