Một số bài toán tổng hợp về tỉ số phần trăm trong Đấu Trường Vioedu lớp 5

Một số bài toán tổng hợp về tỉ số phần trăm trong Đấu Trường Vioedu lớp 5.


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 mới nhất vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 1: Bạn hãy chọn đáp án đúng:

Một lớp học có 32 học sinh, trong đó có 24 học sinh thích bơi lội. Hỏi số học sinh thích bơi lội chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

a/ 56%                            b/ 75%                 c/ 24%                  d/ 32%

Hướng dẫn

Số học sinh thích bơi lội chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:

24 : 32 × 100% = 75%

Câu 2: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Cứ 1000 000 đồng gửi tiết kiệm thì sau 1 tháng được lãi 10000 đồng

Hãy tính tỉ số phần trăm của tiền lãi sau 1 tháng và tiền gửi ban đầu?

a/ 10%                  b/ 1%                   c/ 0,01%               d/ 0,1%

Hướng dẫn

Tỉ số phần trăm của tiền lãi sau 1 tháng và tiền gửi ban đầu là:

10000 : 1000 000 × 100% = 1%

Câu 3: Bạn hãy chọn đáp án đúng:

Một lớp học có 28 học sinh, trong đó có 14 học sinh thích bơi lội. Hỏi số học sinh thích bơi lội chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

a/ 50%                 b/ 20%                  c/ 14%                  d/ 28%

Hướng dẫn

Số học sinh thích bơi lội chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:

14 : 28 × 100% = 50%

Câu 4: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Cứ 2000 000 đồng gửi tiết kiệm thì sau 1 tháng được lãi 7000 đồng

Hãy tính tỉ số phần trăm của tiền lãi sau 1 tháng và tiền gửi ban đầu?

a/ 35%                  b/ 14%                  c/ 0,35%               d/ 0,14%

Hướng dẫn

Tỉ số phần trăm của tiền lãi sau 1 tháng và tiền gửi ban đầu là:

7000 : 2000 000 × 100% = 0,35%

Câu 5: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Cứ 2000 000 đồng gửi tiết kiệm thì sau 1 tháng được lãi 6000 đồng

Hãy tính tỉ số phần trăm của tiền lãi sau 1 tháng và tiền gửi ban đầu?

a/ 3%                     b/ 6%                    c/ 0,3%                 d/ 0,6%

Hướng dẫn

Tỉ số phần trăm của tiền lãi sau 1 tháng và tiền gửi ban đầu là:

6000 : 2000 000 × 100% = 0,3%

Câu 6: Bạn hãy chọn đáp án đúng:

Một lớp học có 32 học sinh, trong đó có 28 học sinh thích bơi lội. Hỏi số học sinh thích bơi lội chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

a/ 60%                  b/ 87,5%              c/ 28%                  d/ 32%

Hướng dẫn

Số học sinh thích bơi lội chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:

28 : 32 × 100% = 87,5%

Câu 7: Bạn hãy chọn đáp án đúng:

Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 15 học sinh thích bơi lội. Hỏi số học sinh thích bơi lội chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

Trả lời: Số học sinh thích bơi lội chiếm ……% học sinh cả lớp.

Hướng dẫn

Số học sinh thích bơi lội chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:

15 : 30 × 100% = 50%

Điền 50

Câu 8: Một nông trại dự định trồng 50ha khoai tây. Hết năm, nông trại đó trồng được 54ha khoai tây. Nông trại đó đã trồng vượt mức ……% kế hoạch.

Hướng dẫn

Nông trại đó đã trồng vượt mức số phần trăm là: (54 – 50) : 50 × 100% = 8%

Điền 8

Câu 9: Một nông trại dự định trồng 50ha khoai tây. Hết năm, nông trại đó trồng được 57ha khoai tây. Nông trại đó đã trồng vượt mức ……% kế hoạch.

Hướng dẫn

Nông trại đó đã trồng vượt mức số phần trăm là: (57 – 50) : 50 × 100% = 14%

Điền 14

Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Một đại lý nhập nước mắm về bán với số tiền 1 600 000 đồng. Sau khi bán hết số nước mắm, đại lý thu được 1 720 000 đồng

Đại lý đó lãi …………………% so với số tiền nhập

Hướng dẫn

Số tiền lãi là: 1 720 000 – 1 600 000 = 120 000 (đồng)

Số tiền lãi so với số tiền nhập là: 120 000 : 1 600 000 × 100% = 7,5%

Điền 7,5

About admin