Một vài câu hỏi IQ hay

Câu 1: Điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi?

8 5 21
35 32 12
32 28 31
4 ? 28

A. 3                 B. -2                C. -6                D. 48

Câu 2: Điền số thích hợp vào dấu hỏi:

  1. 1; 3; 8; 19; 42; ?
  2. 3; 7; 16; 35; 74; ?
  3. 2; 5; 12; 27; 58; ?

Câu 3: Điền số thích hợp vào dấu hỏi:

4; 5; 6; 8; 11; 16; ? ; 37; 58; 92

A. 21              B. 22               C. 23.              D. 24

Câu 4: Cho x > 0. Hỏi (1/50)x + (1/25)x bằng bao nhiêu phần trăm của x?

A. 2%            B. 4%              C. 6%              D. 8%

Câu 5: Có một khung thép hình hộp chữ nhật rộng 6 cm, dài 10 cm, cao 8 cm. Hỏi bán kính tối đa của một ống tròn đặt trong khung thép là bao nhiêu?

A. 2 cm;        B. 3 cm           C. 4 cm           D. 5 cm

 

About thaytoan