PH lớp 6 Nguyễn Minh Hoàng có hỏi bài toán như sau:

[Hỗ trợ giải toán lớp 6 trên mạng] – PH lớp 6 Nguyễn Minh Hoàng có hỏi bài toán như sau:

Đề bài:

Một lần Bình đang đi trên ô tô nhìn qua cửa kính thấy Minh đang đi bộ ngược chiều. 30 giây sau ô tô đỗ, Bình xuống xe và quay lại tìm Minh. Để đuổi kịp Minh, Bình phải đi nhanh hơn Minh 3 lần và chậm hơn ô tô 8 lần. Hỏi mấy phút sau khi ô tô đỗ, Bình đuổi kịp Minh.

Hướng dẫn giải:

Gọi tốc độ đi của Minh là v => Bình là 3v, ôtô là 8v.

Điểm Bình trên ôtô nhìn thấy Mình đi bộ là A ,điểm ô tô đỗ là B, điểm Bình đuổi kịp mình là C

Ta có:

AB=0,5.(8v ) tính theo phút

Gọi t là thời gian Bình đi bộ đuổi kịp Minh.

BC=t.3v

AC tính theo vận tốc Minh; AC=(t+0,5)v

ta có BC=AC+AB<=> t.3v=(t+0,5)v+4v=>t=2,25 phút vậy thời gian cần tìm là 2,75p.

About admin