PH Nguyễn Bình có hỏi bài toán 5:

[Hỗ trợ giải Toán lớp 5 trực tuyến] – PH Nguyễn Bình có hỏi bài toán 5:

Đề bài: Cho năm chữ số 0; 1; 2; 3; 4. Hỏi từ năm chữ số đã cho:

a, Có thể viết được bao nhiêu số có bốn chữ số?

b, Có thể viết được bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số mà chữ số hàng trăm là 2?

Giải:

a. Có 4 cách chọn chữ số hàng nghìn (không lấy chữ số 0). Mỗi chữ số hàng trăm, chục và đơn vị ta đều có 5 cách chọn (vì đề bài không yêu cầu các chữ số khác nhau). Vậy số các số có bốn chữ số viết được từ năm chữ số đã cho là:

4 x 5 x 5 x 5 = 500 (số)

b. Để thỏa mãn yêu cầu bài toán trước hết ta chọn chữ số hàng trăm là chữ số 2.

  • Có 4 cách chọn chữ số hàng nghìn (không chọn chữ số 0)
  • Có 5 cách chọn chữ số hàng chục.
  • Vì phải là số chẵn nên hàng đơn vị có 3 cách chọn (từ các chữ số 0; 2; 4).

Vậy số chữ số thỏa mãn đề bài là:

1 x 4 x 5 x 3 = 60 (số).

About admin