Tiếng Việt lớp 3 tập 1 và tập 2: Ôn luyện Từ và Câu theo bài học

Tài liệu Tiếng Việt lớp 3 tập 1 và tập 2: Ôn luyện Từ và Câu theo bài học


TUYN TP CÁC BÀI TP V LUYN T VÀ CÂU

TRONG CHƯƠNG TRÌNH TING VIT LP 3

(Tài liệu dùng cho cả năm học)


Liên h tư vn và đt mua tài liu:


CÁC BẬC PH, GV CÓ THỂ XEM MẪU TẠI ĐÂY:


DANH MỤC TIẾNG VIỆT LỚP 3


Bài 1: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

Bài 2: Mở rộng vốn từ thiếu nhi. Ôn tập câu ai là gì ?

Bài 3: So sánh. Dấu chấm

Bài 4: Mở rộng vốn từ gia đình. Ôn tập câu: ai là gì?

Bài 5: So sánh

Bài 6: Mở rộng vốn từ trường học. Dấu phẩy

Bài 7: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

Bài 8: Mở rộng vốn từ cộng đồng. Ôn tập câu: ai là gì ?

Bài 9: Ôn giữa kì 1

Bài 10: So sánh. Dấu chấm

Bài 11: Mở rộng vốn từ quê hương. Ôn tập câu: ai làm gì?

Bài 12: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

Bài 13: Mở rộng vốn từ: từ địa phương. Dấu hỏi, dấu chấm

Bài 14: Ôn tập từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu ai thế nào ?

Bài 15: Mở rộng vốn từ: các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh

Bài 16: Mở rộng vốn từ: thành thị, nông thôn. Dấu phẩy

Bài 17: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu ai thế nào ? Dấu phẩy

Bài 18: Ôn thi học kì 1

Bài 19: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi: khi nào ?

Bài 20: Mở rộng vốn từ tổ quốc. Dấu phẩy

Bài 21: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi ở đâu?

Bài 22: Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi

Bài 23: Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nào ?

Bài 24: Mở rộng vốn từ nghệ thuật. Dấu phẩy

Bài 25:  Nhân hóa.  Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi: vì sao?

Bài 26:  Mở rộng vốn từ: lễ hội. Dấu phẩy

Bài 27: Ôn giữa học kì 2

Bài 28: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi để làm gì?

Bài 29: Mở rộng vốn từ: thể thao. Dấu phẩy

Bài 30: Đặt và trả lời câu hỏi bằng gì?

Bài 31: Mở rộng vốn từ: các nước. Dấu phẩy

Bài 32:  Đặt và trả lời câu hỏi bằng gì?

Bài 33:  Nhân hóa

Bài 34: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên dấu chấm, dấu phẩy

Bài 35:  Ôn tập cuối kì II


Đ ĐT MUA TÀI LIU TIẾNG VIỆT LỚP 3 VUI LÒNG LIÊN H TRC TIP TI CÔ TRANG THEO:


About admin