Tìm đường đến kho báu vòng 11 năm 2015 – 2016

VÒNG 11 NĂM HỌC 2015 – 2016

BÀI THI SỐ 1: Tìm đường đến kho báu

Bài 1: Tổng hai số là 76,24. Biết số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm số lớn?

Giải

Số lớn là: 76,24 : (3  + 1) x 3 = 57,18

Bài 2: Hiệu hai số là 87,48. Biết số lớn gấp 5 lần số bé. Tổng hai số là?

Giải

Tổng hai số là: 87,48 : (5 – 1) x (5  + 1) = 131,22

Giải Thích: Số lớn là 5 phần thì số bé là 1 phần. Khi đó hiệu là 5 – 1 = 4 phần và tổng là: 5  +1 = 6 phần.

Bài 3: Cho 7m28cm2 = … cm2. Điền số thích hợp vào dấu ba chấm?

Giải

7,0008

Bài 4: Cho 5 tấn 8 kg = … kg. Điền số thích hợp vào dấu ba chấm?

5008

Bài 5: Lớp 5A có số học sinh nữ bằng 50% số học sinh nam. Sau khi có 3 bạn nữ chuyển đi lớp khác thì số học sinh nữ bằng 40% số học sinh nam. Tính số học sinh lớp 5A lúc đầu?

Giải

Tỉ số phần trăm 3 bạn nữ chuyển đi so với số học sinh nam là: 50% – 40% = 10%.

Số học sinh nam cả lớp là: 3 : 10 x 100 = 30 (học sinh)

Số học sinh nữ ban đầu của cả lớp là: 30 x 50 : 100 = 15 (học sinh)

Số học sinh lớp 5A lúc đầu là: 30 + 15 = 45 (học sinh)

Đ/S: 45 học sinh.

About thaytoan