Tìm Một Số Khi Biết Giá Trị Một Phân Số Của Số Đó

Ngược với dạng toán tìm giá trị phân số của một số thì ở bài viết này toán iq cũng xin giới thiệu một dạng toán thuộc chương trình phân số toán lớp 5 đó là Tìm Một Số Khi Biết Giá Trị Một Phân Số Của Số Đó. Mời các em tham khảo một số ví dụ để làm rõ hơn.

Bài 1. Một công nhân mỗi tháng ăn uống hết ½ tiền lương, trả tiền nhà hết 1/6 tiền lương, tiêu vặt hết 1/5 tiền lương, cuối tháng để dành được 120 000 đồng. Tính lương của người đó.

Giải

Số tiền để dành cuối tháng so với tiền lương của công nhân đó là:

1 – (1/2 + 1/6 + 1/5) = 2/15 (số tiền lương)

Tiền lương của người đó là:

120 000 : 2/15 = 900 000 (đồng)

Đ/S: 900 000 đồng.

Bài 2. Một người mang đi chợ một sọt trứng. Người đó bán 2/5 số trứng rồi lại mua thêm 46 quả để mang về. Tất cả số trứng mang về bằng 10/9 số trứng mang đi. Hỏi người ấy đã mang đi bao nhiêu quả trứng?

Giải

Sau khi bán đi 2/5 số trứng thì số trứng còn lại là: 1 – 2/5 = 3/5 (số trứng mang đi)

Do mua thêm 46 quả nên số trứng mang về bằng 10/9 số trứng mang đi. Vậy, 46 quả trứng bằng 10/9 – 3/5 = 23/45 số trứng mang đi.

Số trứng mang đi là: 46 : 23/45 = 90 (quả trứng)

Đ/S: 90 quả trứng.

Bài 3. Một người bán trái cây, buổi sáng bán được 3/5 số cam mang đi, buổi chiều bán thêm được 52 quả. Lúc về còn lại số cam bằng 1/8 số cam đã bán. Hỏi số cam mang đi?

Giải

Do lúc về còn số cam bằng 1/8 số cam đã bán nên coi số cam lúc về còn là 1 phần thì số cam đã bán bằng 8 phần như vậy. Vậy số cam mang đi sẽ là: 1 + 8 = 9 phần.

Số cam đã bán bằng: 8 : 9 = 8/9 số cam mang đi.

Buổi chiều người đó bán được: 8/9 – 3/5 = 13/45 số cam mang đi.

Số cam mang đi là: 52 : 13/45 = 180 (quả)

Đ/S: 180 (quả)

Bài 4. Một người mua 2 tá khăn tay giá 1200 đồng một cái và 15 cái khăn mặt. Song vì không đủ tiền nên người đó đổi cho cô bán hàng lấy 5 cái mũ, mỗi cái giá 5100 đồng. Như thế người ấy chỉ còn phải trả cho cô bán hàng 3/8 giá mua. Tính giá của một cái khăn mặt.

Giải

Đổi 2 tá = 2 x 12 = 24 chiếc.

Do đổi bằng mũ nên người ấy chỉ còn phải trả cho cô bán hàng 3/8 giá mua

Số tiền mua 2 tá khăn tay là: 24 x 1200 = 28800 (đồng)

Giá trị 5 cái mũ là: 5 x 5100 = 25500 (đồng)

Do người ấy chỉ còn phải

About thaytoan