Tìm Một Số Phần Trăm Của Một Số

Toán phần trăm cũng là một dạng toán thường gặp ở chương trình toán 5. Đây là một dạng toán dưới dạng khác của tỷ số phần trăm tuy nhiên đối với học sinh lớp 5 thì đây vẫn là một dạng toán mới lạ mà các em đang làm quen. Ở bài viết này, tôi xin đưa ra một số ví dụ đơn giản để các em làm quen dần và mức độ khó sẽ được nâng dần ở các bài viết sau.

TÌM MỘT SỐ PHẦN TRĂM CỦA MỘT SỐ

Bài 1: Năm 2014, theo kế hoạch ngành lâm nghiệp nước ta phải trồng 108 000 ha rừng tập trung, nhưng thực sự đã trồng được 114% kế hoạch. Hỏi diện tích rừng đã trồng được bao nhiêu? Vượt mức kế hoạch bao nhiêu héc – ta?

Giải

Diện tích rừng đã trồng được là: 114% x108000 = 123 120 (ha)

Diện tích vượt mức kế hoạch là: 123 120 – 108 000 = 15 120 (ha)

Đ/S: Đã trồng: 123 120 (ha); vượt mức: 15 120 (ha)

Bài 2: Số thứ nhất là 48. Số thứ hai bằng 90% số thứ nhất. Số thứ ba bằng 75% số thứ hai. Tìm số trung bình cộng của ba số đó?

Giải

Số thứ hai là: 48 x 90% = 43,2

Số thứ ba là: 43,2 x 75% = 32,4

Trung bình cộng của ba số đó là: (48 + 43,2 + 32,4) : 3 = 41,2

Đ/S: 41,2

Bài 3: Một cái xe đạp giá 900 000 đồng, nay hạ giá 15%. Hỏi giá cái xe đạp bây giờ là bao nhiêu?

Giải

Giá xe đạp hiện tại là: 100% – 15% = 85% (giá xe đạp ban đầu)

Vậy giá chiếc xe đạp bây giờ là: 900 000 x 85% = 765 000 (đồng)

Đ/S: 765 000 (đồng)

About thaytoan