Tìm n thuộc N biết 2n + 7 chia hết cho n + 1

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trực tuyến] – Phụ Huynh Anh Nguyễn Văn Sơn có hỏi bài Toán lớp 6 như sau:

Đề bài: Tìm n thuộc N biết 2n + 7 chia hết cho n + 1.

Giải:

Vì (2n + 7) chia hết cho  (n + 1) => [2n + 7 – 2(n + 1)] chia hết cho  n + 1

=> 5 chia hết cho  n + 1

=> n + 1 là ước của 5

Với n + 1 = 1 => n = 0

Với n + 1 = 5 => n = 4

Đáp số: n = 0; n = 4.

Tags:

About admin