Tìm số hạng thứ 20 của dãy số sau: 6, 9, 12, …

Đề bài: Tìm số hạng thứ 20 của dãy số sau: 6, 9, 12, …

Hướng dẫn giải:

Dãy số trên là dãy số cách đều nhau 3 đơn vị, số hạng đầu là 6.

Số hạng thứ 20 của dãy số đó là: 6 + (20 – 1) x 3 = 63.

About admin