Tìm số tự nhiên nhỏ nhất mà khi chia cho 3; 5; 7 thì được số dư lần lượt là 2; 3; 4. Số đó là …

[Bồi dưỡng Toán lớp 7 – Đại số] – Đề bài: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất mà khi chia cho 3; 5; 7 thì được số dư lần lượt là 2; 3; 4. Số đó là …

Đây là bài toán trong đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 1 năm 2023 – 2024. Ở dạng toán này các em học sinh đã được làm trong chương trình bồi dưỡng Toán lớp 6 phần chuyên đề Ước chung lớn nhất – Bội chung nhỏ nhất.

Đáp số bài toán: Số tự nhiên nhỏ nhất thỏa mãn là: 53.

About admin