Tìm x biết: (x^3 + 5). (x^3 + 10). (x^3 + 15). (x^3 + 30) < 0

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trực tuyến] – Đề bài: Tìm x biết: (x3 + 5). (x3 + 10). (x3 + 15). (x3 + 30) < 0.

Hướng dẫn giải: Bài toán này có các trường hợp sau:

TH1: Với x >=  0 => (x3 + 5). (x3 + 10). (x3 + 15). (x3 + 30) > 0  (Không thỏa mãn (1)).

TH2: x < 0:

  • Với x = -1, ta có: (x3 + 5). (x3 + 10). (x3 + 15). (x3 + 30) = 4.9.14.29 > 0 (Không thỏa mãn (1)).
  • Với x = -2, ta có: (x3 + 5). (x3 + 10). (x3 + 15). (x3 + 30) =
    = (-8 + 5).(-8 + 10).(-8 + 15).(-8 + 30) = -3.2.7.22 < 0 (Thỏa mãn (1))
  • Với x = -3, ta có: (x3 + 5). (x3 + 10). (x3 + 15). (x3 + 30) =
    = (-27 + 5).(-27 + 10).(-27 + 15).(-27 + 30) = (-22).(-17).(-12).3 < 0 (Thỏa mãn (1))
  • Với x = – 4, ta có: x3 = (-4)3 = -64 > 30 > 15 > 10 > 5, suy ra:

(x3 + 5). (x3 + 10). (x3 + 15). (x3 + 30) > 0 (Không thỏa mãn (1)).

Kết luận: x thuộc  {-3; -2}.

Tags:

About admin