[Toán 7] Cho A = 4 + 4 + 8 + 16 + … + 2^20. Hỏi A chia hết cho 128 không?

Toán IQ trả lời thư của phụ huynh Huỳnh Lan Hương gửi từ TP. Hồ Chí Minh đang có con học toán lớp 7.

Đề Bài: Cho A = 4 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + … + 2^20. Hỏi A có chia hết cho 128 hay không?

Lời giải

Ta có:2A = 8 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + … + 2^21.

Do đó: A = 2A – A = (8 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + … + 2^21) – (4 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + … + 2^20)

= 2^21. Mà 2^21 chia hết cho 2^7 = 128.

Vậy A chia hết cho 128.

BQT Toán IQ nhận cung cấp các khóa học toán trên mạng, dạy toán qua skype, giải đáp toán học cấp 1 và 2.

About thaytoan