TOÁN LỚP 4 – MỘT SỐ BÀI TOÁN TUỔI

TOÁN LỚP 4 – MỘT SỐ BÀI TOÁN TUỔI

Bài 1: Hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của hai anh em là 49 tuổi .

tính tuổi hiện nay của mỗi người.

Bài 2: Hiện nay bố gấp 6 lần tuổi con  . 4 năm nữa bố gấp 4 lần tuổi con .Tính tuổi hiên nay của mỗi người.

Bài 3: Tổng số tuổi của ông ,bố và cháu là 120 tuổi .Tính tuổi mỗi người biết tuổi ông là bao nhiêu năm thì cháu bấy  nhiêu tháng và cháu bao nhiêu ngày thì bố bấy nhiêu tuần

Bài 4: Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuỏi con . Năm năm nữa tuổi mẹ gấp  3 lần tuổi con .Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

Tags:

About admin