TOÁN LỚP 6 – CHƯƠNG 2 – SỐ NGUYÊN: MỘT SỐ BÀI TOÁN CHỨNG MINH

[HỌC TOÁN LỚP 6 TRỰC TUYẾN] – CHƯƠNG 2 – SỐ NGUYÊN: MỘT SỐ BÀI TOÁN CHỨNG MINH.

BÀI TẬP:

Bài 1: Cho A = a – b + c; B = -a + b – c, với a, b, c thuộc  Z. Chứng minh rằng: A và B là hai số đối nhau.

Bài 2: Chứng minh rằng:

(a – b) – (b + c) + (c – a) – (a – b – c) = – (a + b – c).

Bài 3: Cho a, b, c  thuộc N và a khác 0. Chứng tỏ rằng biểu thức P luôn âm, biết:

P = a.(b – a) – b(a – c) – bc.

Bài 4: Chứng minh các đẳng thức sau:

  1. (a – b) + (c – d) – (a – c) = – (b + d)
  2. (a – b) – (c – d) + (b + c) = a + d

Bài 5: Cho x, y thuộc số nguyên. Chứng minh rằng: 6x + 11y là bội của 31 khi và chỉ khi x + 7y là bội của 31.

Bài 6: Cho x, y thuộc số nguyên. Chứng minh rằng: 5x + 47y là bội của 17 khi và chỉ khi x + 6y là bội của 17.

Bài 7: Chứng minh rằng với mọi a thuộc số nguyên, ta có:

1. (a – 1).(a + 2) + 12 không là bội của 9.

2. 49 không là ước của (a + 2)(a + 9) + 21.

Chúc các em học tập tập tốt 🙂

About admin