[Toán lớp 6] – Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số. Biết rằng khi chia số đó cho các số 70, 210, 350 có cùng số dư là 10

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6] – Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số. Biết rằng khi chia số đó cho các số 70, 210, 350 có cùng số dư là 10.

Giải:

Gọi số cần tìm là a. Ta có a – 10 chia hết cho các số 70, 210, 350. Do đó a – 10 là bội chung của 70, 210, 350.

BC(70, 210, 350) = {70, 140, ….980, 1050…}

Vì a là số nhỏ nhất có 4 chữ số nên a – 10 = 1050 => a = 1060.

Tags:

About admin