[Toán lớp 7] – Tính giá trị của các biểu thức

[Hỗ trợ học Toán lớp 7] – Tính giá trị của các biểu thức:

Bài 1: Tính hợp lý:

Tính giá trị của các biểu thức

Bài 2: Tính hợp lý các biểu thức sau:

Tính giá trị của biểu thức

About admin