Tuyển tập 106 đề thi vào lớp 6 môn Toán các trường chuyên (Có đáp án)

TUYỂN TẬP 106 ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG CHUYÊN MÔN TOÁN

(CÓ ĐÁP ÁN)


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu:


DANH MỤC TÀI LIỆU CÁC TRƯỜNG TỪ NĂM 1993 – 2021

  1. Trường Amsterdam – Hà Nội 
  2. Trường Marie Curie 
  3. Trường Nguyễn Tất Thành 
  4. Trường Trần Đại Nghĩa – TPHCM 
  5. Trương Lương Thế Vinh 10.
  6. Trường Nguyễn Tri Phương – Huế
  7. Trường Archimedes Academy
  8. Trường M.V. LÔMÔNÔXÔP
  9. Trường Lê Quý Đôn
  10. Một số trường khác: CLC CẦU GIẤY, trường chuyên ngoại ngữ , Đoàn Thị Điểm …..Hà Nội

   PHỤ LỤC TÀI LIỆU

PHẦN 1 – ĐỀ BÀI


Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Amsterdam – Hà Nội (Năm 1993 – 2020)


 ĐỀ SỐ 1: Đề thi vào lớp 6 Trường Hà Nội – Amsterdam 1993 – 1994

 ĐỀ SỐ 2: Đề thi vào lớp 6 Trường Hà Nội – Amsterdam 1994 – 1995

 ĐỀ SỐ 3: Đề thi vào lớp 6 Trường Hà Nội – Amsterdam 1995 – 1996

 ĐỀ SỐ 4: Đề thi vào lớp 6 Trường Hà Nội – Amsterdam 1999 – 2000

 ĐỀ SỐ 5: Đề thi vào lớp 6 Trường Hà Nội – Amsterdam 2000 – 2001

 ĐỀ SỐ 6: Đề thi vào lớp 6 Trường Hà Nội – Amsterdam 2001 – 2002

 ĐỀ SỐ 7: Đề thi vào lớp 6 Trường Hà Nội – Amsterdam 2003 – 2004

 ĐỀ SỐ 8: Đề thi vào lớp 6 Trường Hà Nội – Amsterdam 2004 – 2005

 ĐỀ SỐ 9: Đề thi vào lớp 6 Trường Hà Nội – Amsterdam 2005 – 2006

 ĐỀ SỐ 10: Đề thi vào lớp 6 Trường Hà Nội – Amsterdam 2006 – 2007

 ĐỀ SỐ 11: Đề thi vào lớp 6 Trường Hà Nội – Amsterdam 2007 – 2008

 ĐỀ SỐ 12: Đề thi vào lớp 6 Trường Hà Nội – Amsterdam 2008 – 2009

 ĐỀ SỐ 13: Đề thi vào lớp 6 Trường Hà Nội – Amsterdam 2009 – 2010

 ĐỀ SỐ 14: Đề thi vào lớp 6 Trường Hà Nội – Amsterdam 2010 – 2011

 ĐỀ SỐ 15: Đề thi vào lớp 6 Trường Hà Nội – Amsterdam 2011 –2012

 ĐỀ SỐ 16: Đề thi vào lớp 6  Trường Hà Nội – Amsterdam 2012 – 2013

 ĐỀ SỐ 17: Đề thi vào lớp 6 Trường Hà Nội – Amsterdam 2013 – 2014

 ĐỀ SỐ 18: Đề thi vào lớp 6 Trường Hà Nội – Amsterdam 2014 – 2015

ĐỀ SỐ 19: Đề thi vào lớp 6 Trường Amstecdam Năm 2019 – 2020

ĐỀ SỐ 20: Đề Thi Thử Vào Lớp 6 Trường Ams Đề Số 1

ĐỀ SỐ 21: Đề Thi Thử Vào Lớp 6 –Trường Ams – Đề Số 2

ĐỀ SỐ 22: Đề Thi Thử Vào 6 Trường AMS Đề Số 3


Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Marie Curie (Năm 1994 – 2020)


 ĐỀ SỐ 23: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie 1994 – 1995

 ĐỀ SỐ 24: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie 1995 – 1996

 ĐỀ SỐ 25: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie 1996 – 1997

 ĐỀ SỐ 26: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie 1997 – 1998

 ĐỀ SỐ 27: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie 1998 – 1999

 ĐỀ SỐ 28: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie 1999 – 2000

 ĐỀ SỐ 29: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie 2000 – 2001

 ĐỀ SỐ 30: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie  2001 – 2002

 ĐỀ SỐ 31: Đề thi vào lớp 6  Trường Marie Curie  2002 – 2003

 ĐỀ SỐ 32: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie  2003 – 2004

ĐỀ SỐ 33: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie  2004 – 2005

ĐỀ SỐ 34: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie  2005 – 2006

ĐỀ SỐ 35: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie  2006 – 2007

ĐỀ SỐ 36: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie  2007 – 2008

ĐỀ SỐ 37: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie  2008 – 2009

ĐỀ SỐ 38: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie  2009 – 2010

ĐỀ SỐ 39: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie  2010 – 2011

ĐỀ SỐ 40: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie  2011 – 2012

ĐỀ SỐ 41: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie  2012 – 2013

ĐỀ SỐ 42: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie  2013 – 2014

ĐỀ SỐ 43: Đề thi vào lớp 6 Trường Marie Curie Năm 2019 – 2020


Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Nguyễn Tất Thành (Năm 2006 – 2020)


 ĐỀ SỐ 44: Đề thi vào lớp 6 Trường Nguyễn Tất Thành Năm 2006 – 2007

 ĐỀ SỐ 45: Đề thi vào lớp 6 Trường Nguyễn Tất Thành Năm 2007 – 2008

 ĐỀ SỐ 46: Đề thi vào lớp 6 Trường Nguyễn Tất Thành Năm 2008 – 2009

 ĐỀ SỐ 47: Đề thi vào lớp 6 Trường Nguyễn Tất Thành  Năm 2009 – 2010

 ĐỀ SỐ 48: Đề thi vào lớp 6 Trường Nguyễn Tất Thành Năm 2010 – 2011

 ĐỀ SỐ 49: Đề thi vào lớp 6 Trường Nguyễn Tất Thành Năm 2011 – 2012

ĐỀ SỐ 50: Đề thi vào lớp 6 Trường Nguyễn Tất Thành Năm 2018 – 2019

ĐỀ SỐ 51: Đề thi vào lớp 6 Trường Nguyễn Tất Thành Năm 2019 – 2020


Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Trần Đại Nghĩa (Năm 2010 – 2020)


 ĐỀ SỐ 52: Đề thi vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa Năm 2010 – 2011

 ĐỀ SỐ 53: Đề thi vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa Năm 2011 – 2012

 ĐỀ SỐ 54: Đề thi vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa Năm 2012 – 2013

 ĐỀ SỐ 55: Đề thi vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa Năm 2013 – 2014

 ĐỀ SỐ 56: Đề thi vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa Năm 2014 – 2015

ĐỀ SỐ 57: Đề thi vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa Năm 2015 – 2016

ĐỀ SỐ 58: Đề thi vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa Năm 2016 – 2017

ĐỀ SỐ 59: Đề thi vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa Năm 2017 – 2018

ĐỀ SỐ 60: Đề thi vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa Năm 2018 – 2019

ĐỀ SỐ 61: Đề thi vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa Năm 2019 – 2020


Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Lương Thế Vinh (Năm 2004 – 2020)


 ĐỀ SỐ 62: Đề thi vào lớp 6 Trường Lương Thế Vinh 2004 – 2005

 ĐỀ SỐ 63: Đề thi vào lớp 6 Trường Lương Thế Vinh 2005 – 2006

 ĐỀ SỐ 64: Đề thi vào lớp 6 Trường Lương Thế Vinh 2006 – 2007

 ĐỀ SỐ 65: Đề thi vào lớp 6 Trường Lương Thế Vinh 2007 – 2008

 ĐỀ SỐ 66: Đề thi vào lớp 6 Trường Lương Thế Vinh 2008– 2009

 ĐỀ SỐ 67: Đề thi vào lớp 6 Trường Lương Thế Vinh 2009 – 2010

 ĐỀ SỐ 68: Đề thi vào lớp 6 Trường Lương Thế Vinh 2010 – 2011

 ĐỀ SỐ 69: Đề thi vào lớp 6 Trường Lương Thế Vinh 2011 – 2012

 ĐỀ SỐ 70: Đề thi vào lớp 6 Trường Lương Thế Vinh 2012 – 2013

 ĐỀ SỐ 71: Đề thi vào lớp 6 Trường Lương Thế Vinh 2014 – 2015

 ĐỀ SỐ 72: Đề thi vào lớp 6 Trường Lương Thế Vinh 2013 – 2014

 ĐỀ SỐ 73: Đề thi vào lớp 6 Trường Lương Thế Vinh 2018 – 2019

 ĐỀ SỐ 74: Đề thi vào lớp 6 Trường Lương Thế Vinh 2019 – 2020


Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Nguyễn Tri Phương (Năm 2004 – 2013)


ĐỀ SỐ 75: Đề thi vào lớp 6 Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2012 – 2013

ĐỀ SỐ 76: Đề thi vào lớp 6 Trường Nguyễn Tri Phương  NĂM 2011 – 2012

ĐỀ SỐ 77: Đề thi vào lớp 6 Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2010 – 2011

ĐỀ SỐ 78: Đề thi vào lớp 6 Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2009 – 2010

ĐỀ SỐ 79: Đề thi vào lớp 6 Trường Nguyễn Tri Phương  Năm 2008 – 2009

ĐỀ SỐ 80: Đề thi vào lớp 6 Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2007 – 2008

ĐỀ SỐ 81: Đề thi vào lớp 6 Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2005-2006

ĐỀ SỐ 82: Đề thi vào lớp 6 Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2004 – 2005


Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Archimedes Academy


ĐỀ SỐ 83: Đề thi vào lớp 6 Trường Archimedes Năm 2020 – 2021

ĐỀ SỐ 84: Đề thi vào lớp 6 Trường Archimedes (Tháng 4) Năm 2019 – 2020

ĐỀ SỐ 85: Đề thi vào lớp 6 Trường Tiểu Học Archimedes Academy

ĐỀ KHẢO SÁT ONLINE NĂM HỌC 2020 – 2021 (25/4)

ĐỀ SỐ 86: Đề Minh Họa Vào Trường Archimedes Academy Năm 2018 – 2019

ĐỀ SỐ 87: Trường Tiểu Học Archimedes Academy Đề Thi Thử Số 1

ĐỀ SỐ 88: Trường Tiểu Học Archimedes Academy Đề Thi Thử Số 2

ĐỀ SỐ 89: Trường Tiểu Học Archimedes Academy Đề Thi Thử Số 3


Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường M.V. LÔMÔNÔXÔP


ĐỀ SỐ 90: Đề thi vào lớp 6 Trường  M.V. LÔMÔNÔXÔP Năm 2011 – 2012

ĐỀ SỐ 91: Đề thi vào lớp 6 Trường M.V. LÔMÔNÔXÔP Năm 2010 – 2011

ĐỀ SỐ 92: Đề thi vào lớp 6 Trường M.V LÔMÔNÔXÔP Năm 2007 – 2008

ĐỀ SỐ 93: Đề thi vào lớp 6 Trường M.V LÔMÔNÔXÔP Năm 2018 – 2019

ĐỀ SỐ 94: Đề thi vào lớp 6 TRƯỜNG M.V LÔMÔNÔXÔP  Năm 2019 – 2020

ĐỀ SỐ 95: Đề thi vào lớp 6 TRƯỜNG M.V LÔMÔNÔXÔP Năm 2020 – 2021


Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Lê Quý Đôn


ĐỀ SỐ 96: Đề thi vào lớp 6 Trường Lê Quý Đôn – Bắc Giang Năm 2019 – 2020

ĐỀ SỐ 97: Đề thi vào lớp 6  Trường Lê Quý Đôn Cầu Giấy

ĐỀ SỐ 98: Đề thi vào lớp 6 Trường Lê Quý Đôn –Cầu Giấy

ĐỀ SỐ 99: Đề thi vào lớp 6 Trường  Lê Quý Đôn Cấu Giấy Năm 2007 – 2008

ĐỀ SỐ 100: Đề thi vào lớp 6 Trường Lê Quý Đôn Cầu Giấy Năm 2006 – 2007

ĐỀ SỐ 101: Đề thi vào lớp 6 Trường Lê Quý Đôn Cầu Giấy Năm 2008 – 2009


Đề thi vào lớp 6 môn Toán Một số trường khác


ĐỀ SỐ 102: Đề thi vào lớp 6 Trường THCS CLC Cầu Giấy Năm 2019 – 2020

ĐỀ SỐ 103: Đề thi vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ, Hà Nội Năm 2k9 – 2020

ĐỀ SỐ 104: Đề thi vào lớp 6  Trường CLC Giảng Võ  Năm 2011 – 2012

ĐỀ SỐ 105: Đề thi vào lớp 6 Sở Giáo Dục Hà Nội Năm 2018 – 2019

ĐỀ SỐ 106: Đề thi vào lớp 6 Trường Đoàn Thị Điểm – Hưng Yên

About admin