Tuyển tập 240 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 – 2023 (Có hướng dẫn)

Tuyển tập 240 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 – 2023 theo nội dung SGK mới (Có hướng dẫn).

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TV lớp 7 vui lòng liên hệ theo:


ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


TUYỂN TẬP 240 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 7 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 THEO NỘI DUNG SGK MỚI (Có hướng dẫn giải)


BÀI 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG


Câu 5: Phân số tối giản có mẫu số dương khác 1, biết rằng tích của tử số và mẫu số bằng 118 và nó có thể viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Phân số đó là:…

Điền  59/2


Câu 6: Cho 50 tia chung gốc O trong đó không có hai tia nào đối nhau. Từ 50 tia trên có thể tạo thành bao nhiêu góc đỉnh O?

Trả lời: ….góc.

Hướng dẫn

50.49 : 2 = 1225 góc.

Điền 1225


Câu 7: Từ một điểm M năm ngoài đường thẳng d, có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng phân biệt qua M và song song với d?

a/ 3 đường thẳng               b/ 2 đường thẳng

c/ 0 đường thẳng               d/ 1 đường thẳng

Chọn D


Câu 8: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Khi x = 10 thì y = 5. Khi x = -5 thì giá trị của y là:

a/ 5/2                 b/  -5/2              c/ -10             d/ 10

Hướng dẫn

Ta có: x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên y = kx => 5 = k.10 => k = ½

Vậy y = ½ x.

Với x = -5 thì y = -5/2

Chọn b/

….

Câu 13: Phần nguyên của số hữu tỉ x, kí hiệu [x] là số nguyên lớn nhất không vượt quá x.

Tính: [-5,53] × [7,89] = …

Hướng dẫn

Ta có: [-5,53] × [7,89] = -6 × 7 = -42

Điền -42

….

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) hoặc Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 2: Tìm x < 0 biết x2 – 0,25 = -0,16.

Giá trị của x là ….

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn nhất)

Hướng dẫn

Ta có: x2 – 0,25 = -0,16

=> x2 = 0,25 – 0,16

=> x2 = 0,09 = (0,3)2

=> x = 0,3 hoặc x =-0,3

Vì x < 0 nên suy ra: x = -0,3 là thỏa mãn.

Điền -0,3


Câu 3: Cho hai đại lượng tỉ lệ thuận x và y, biết khi x = 12 thì y = 2. Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

a/ 3                             b/  1/6                            c/ 6                             d/ 4

Hướng dẫn

x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là: 12 : 2 = 6

Chọn C


Câu 6. Kiểm tra sức khỏe đầu năm của học sinh lớp 7 gồm có: đo chiều cao, cân nặng, độ cận thị, viễn thị. Kết quả nào là số liệu?

A. Chiều cao, cân nặng;          B. Chiều cao;

C. Cân nặng;                           D. Chiều cao, cân nặng, cận thị, viễn thị.

Chọn D


Câu 9: Cho a, b, c là các số hữu tỉ dương thỏa mãn a.b = 5; b.c = 1,25 và c.a = 4. Trong các số a, b, c, có bao nhiêu số là số nguyên?

a/ 2                             b/ 1                            c/ 3                             d/ 0

Hướng dẫn

Theo đề bài suy ra: ab.bc.ca = 5 . 1,25 . 4

=> (abc)2 = 25 = 52

Suy ra: abc = 5 (vì a, b, c > 0)

Suy ra: a = 5 : 1,25 = 4; b = 5 : 4 = 1,25; c = 5 : 5 = 1.

Vậy có a = 4 và c = 1 là số nguyên.

Chọn A.

…..


Câu 15: Cho ∆ABC = ∆MNP, biết CA + BC = 13cm; NP – MP = 5cm. Hỏi độ dài cạnh AC bằng bao nhiêu?

a/ 6cm                       b/ 7cm                       c/ 4cm                       d/ 9cm

Hướng dẫn

Ta có: NP – MP = 5cm  => BC – AC = 5cm

Và BC + AC = 13

Suy ra: 2AC = 13 – 5 = 8 => AC = 4cm

Chọn C


Câu 16: Biết (-0,4)10 = b5. Giá trị của số thập phân b là …

Hướng dẫn

Ta có: (-0,4)10 = b5

=> [(-0,4)2]5 = b5

=> 0,165 = b5

=> b = 0,16

Điền 0,16

…..


Câu 18. Bảng sau cho biết số con của 30 gia đình trong khu dân cư:

Số con 0 1 2 3
Số gia đình 5 8 15 5

Điểm không hợp lí trong bảng thống kê trên là:

A. Số con trong một gia đình;           B. Số gia đình trong khu dân cư;

C. Tổng số con trong gia đình;          D. Tổng số gia đình được lấy dữ liệu.

Hướng dẫn

Theo bảng thống kê ta có:

Số gia đình có 0 con là: 5;

Số gia đình có 1 con là: 8;

Số gia đình có 2 con là: 15;

Số gia đình có 3 con là: 5;

Khi đó tổng số gia đình trong bảng thống kê là: 5 + 8 + 15 + 5 = 33.

Điều này mâu thuẫn với 30 gia đình trong khu dân cư mà đề bài đã cho.

Chọn D

….

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) hoặc Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 3: LEO DỐC


Câu 1: Cho b là số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kì 31, giá trị của b có thể là

a/ -5,2(31).              b/ 6,(310).                c/ 1,(031).                d/ 7,3131.

Chọn A


Câu 3: Biểu thức A = (10x – 2,7)2 – 7,9 đạt giá trị nhỏ nhất là: …

(Nếu kết quả là số thập phân thì nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn nhất)

Hướng dẫn

Ta có: : A = (10x – 2,7)2 – 7,9 ≥ -7,9

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi: 10x – 2,7 = 0 <=> x = 0,27.

Điền -7,9.


Câu 7: Biết 12 + 22 + … + 82 = 204.

Giá trị của biểu thức 0,32 + 0,62 + …. + 2,12 + 2,42 là …

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn nhất)

Hướng dẫn

Ta có: 0,32 + 0,62 + …. + 2,12 + 2,42

= 0,32.( 12 + 22 + … + 82)

= 0,09.204

= 18,36

Điền 18,36

……..

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) hoặc Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

About admin