Tuyển tập 5 đề thi thử Violympic Toán lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 có đáp án

Tuyển tập 5 đề thi thử Violympic Toán lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 có đáp án.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 5 đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 cấp Quận/ Huyện – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 8 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024:

  • ĐỀ THI SỐ 1
  • ĐỀ THI SỐ 2
  • ĐỀ THI SỐ 3
  • ĐỀ THI SỐ 4
  • ĐỀ THI SỐ 5

TUYỂN TẬP 5 ĐỀ THI THỬ VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


Đề thi violympic toán lớp 5 Vòng 8 cấp huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi violympic toán lớp 5 cấp huyện năm 2023 - 2024 có đáp án


TUYỂN TẬP 5 ĐỀ THI THỬ VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


BÀI 1 – CUỘC ĐUA CÚN CƯNG

Câu 1: Cho số thập phân có 5 chữ số ở phần nguyên và 5 chữ số ở phần thập phân. Nếu dịch dấu phẩy sang phải ba chữ số thì ta được số mới thay đổi như thế nào?

a/ Gấp lên 100 lần                             b/ Giảm đi 1000 lần

c/ Gấp lên 1000 lần                          d/ Giảm đi 100 lần

Câu 2: Phần thập phân của số 34,024 là:

a/ 34                     b/ 24                     c/ 024                             d/ 4

………..

Câu 5: Tính giá trị biểu thức:

2,24 × 23 + 3 × 2,3 – 2,3 × 22,4 = ………..

a/ 6,09                  b/ 6,9                    c/ 9,6                    d/ 9,06

Hướng dẫn

2,24 × 23 + 3 × 2,3 – 2,3 × 22,4

= 2,24 × 2,3 × 10 + 3 × 2,3 – 2,3 × 22,4

= 2,3 × 22,4 + 2,3 × 3 – 2,3 × 22,4 = 2,3 × 3 = 6,9

Câu 6: Cho số thập phân 5,43. Số thập phân đã cho sẽ thay đổi như thế nào nếu ta thêm chữ số 0 vào bên phải số đó?

a/ Gấp 10 lần        b/ Giảm 10 lần      c/ Gấp 100 lần      d/ Không thay đổi

Câu 7: Tính: 12,5 : 0,5 – 3,5 × 2 = …… 25 – 7 = 18

a/ 8                       b/ 19                     c/ 18                     d/ 32

………………..

Câu 9: Ba anh em Tùng, Dũng, Lâm được mẹ cho tiền mua vở. Tùng được 35% số tiền mẹ cho, Dũng được 30% số tiền mẹ cho. Số tiền còn lại là của Lâm. Biết mẹ cho Lâm nhiều hơn Dũng là 30 000 đồng. Hỏi Dũng được mẹ cho bao nhiêu tiền mua vở?

a/ 140 000 đồng   b/ 180 000 đồng   c/ 210 000 đồng   d/  600 000 đồng

Hướng dẫn

Số tiền mẹ cho Lâm chiếm số phần trăm là: 100 – 35 – 30 = 35 (%)

Mẹ cho ba anh em số tiền là: 30 000 : (35 – 30) × 100 = 600 000 (đồng)

Dũng được mẹ cho số tiền mua vở là: 600 000 × 30 : 100 = 180 000 (đồng)

Câu 10: Có thể viết được bao nhiêu số thập phân có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số 1, 0, 8 và phần nguyên có một chữ số?

a/ 6 số                  b/ 10 số                c/ 12 số                 d/ 18 số

…………..

Để xem tiếp Bộ ôn 5 đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 12 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 5 ĐỀ


Đề thi violympic toán tiếng việt lớp 5 Vòng 8 cấp huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 5 đề

…………..

Để xem tiếp Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 5 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin