Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 9 chủ đề trọng điểm

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 9 chủ ĐỀ trọng điểm.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 9 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 cấp Quận/ Huyện – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 11 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 8 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


  • CHỦ ĐỀ 1 – PHÉP NHÂN, BẢNG NHÂN 2, BẢNG NHÂN 5, THỪA SỐ, TÍCH
  • CHỦ ĐỀ 2 – PHÉP CHIA, BẢNH CHIA 2, BẢNH CHIA 5, SỐ BỊ CHIA, SỐ CHIA, THƯƠNG
  • CHỦ ĐỀ 3 – ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG, ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG CONG, ĐƯỜNG GẤP KHÚC. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG, ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC .
  • CHỦ ĐỀ 4 – NGÀY, GIỜ
  • CHỦ ĐỀ 5 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TỔNG, HIỆU, LẬP PHÉP TÍNH.
  • CHỦ ĐỀ 6 – HÌNH KHỐI
  • CHỦ ĐỀ 7 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT
  • CHỦ ĐỀ 8 – DẠNG BÀI BỨC TRANH BÍ ẨN, SẮP XẾP.
  • CHỦ ĐỀ 9 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC


TUYỂN TẬP 9 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 năm 2023 - 2024 cấp Quận-Huyện

Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán lớp 2 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 đạt 300 điểm


TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


CHỦ ĐỀ 1 – PHÉP NHÂN, BẢNG NHÂN 2, BẢNG NHÂN 5, THỪA SỐ, TÍCH

Câu 1: Trong phép tính: 10 = 2 × 5, tích là:

a/ 2                       b/ 5             c/ 10            d/ không có đáp án đúng

Câu 2: Trong phép tính: 4 × 7 = 28, số 7 được gọi là:

a/ số hạng             b/ thừa số             c/ số trừ                 d/ tích

Câu 3: Trong phép tính: 8 × 9 = 72, số 8 được gọi là:

a/ số hạng             b/ thừa số             c/ số trừ                 d/ tích

…………..

Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 × ….

Trả lời:   6

Câu 10: Điền số thích hợp vào dấu ba chấm.

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 × …5

Điền 5

Câu 11: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  4 × …. =  4 + 4 + 4 + 4 + 4

Trả lời:   5

Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  8 + 8 + 8  = 8 × ….

Điền 3

Câu 13: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7 + 7 + 7 + 7 = 7 × …

Điền 4

………….

Câu 41: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Thừa số 5 5 5
Thừa số 2 4 7
Tích 10 20 35

Câu 42: 2 × 4 = ……

a/ 2 + 2 + 4 + 4     b/ 2 + 2 + 2 + 2    c/ 4 + 4 + 4 + 4     d/ 2 + 4

Câu 43. Tính: 2 × 5 = …10..

Câu 44: Tính: 2kg × 3 = …6..kg

Câu 45: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Thừa số 5 5 5
Thừa số 3 8 1
Tích 15 40 5

 Câu 46. Tính nhẩm:      2 × 2 = …4..

Câu 47. Cho 2 × 6 … 4 + 4 + 4. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là…

12 = 12

a/ >                       b/ <                       c/ =                       d/ –

………….

Câu 65: Có 9 bạn đi mua bi, mỗi bạn mua 1 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Hỏi các bạn mua tất cả bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Các bạn mua tất cả …….viên bi.

Hướng dẫn

Mỗi bạn mua số bi là: 1 + 4 = 5 (viên)

Các bạn mua tất cả số bi là: 5 × 9 = 45 (viên)

Điền 45

Câu 66: Phép tính nào dưới đây có kết quả nhỏ hơn 20?

a/ 4 × 6 = 24                  b/ 2 × 9 =18                   c/ 3 × 7 =21                   d/ 5 × 4 = 20

Câu 67: Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

a/ 5 × 10 – 8         = 42                    b/ 2 × 10 + 29 = 49

c/ 5 × 9 – 1 = 48                      d/ 5 × 9 = 45

Vì 42 < 45 < 48 < 49 nên 2 x 10 + 29 có kết quả lớn nhất.

Chọn b

Câu 68 Tính: 30cm + 5cm = 5cm × ….

35cm = 5cm × …7…

Điền 7

………………

Để xem tiếp Tuyển tập 9 chủ Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh Vòng 8 cấp Quận/ Huyện – Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2 cấp Trường mới – cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 11 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo)

About admin