Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 7 chủ đề trọng điểm

Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 7 chủ ĐỀ trọng điểm.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 7 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 cấp Quận/ Huyện – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 8 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024:

  • CHỦ ĐỀ 1 – SỐ TỰ NHIÊN, CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT.
  • CHỦ ĐỀ 2 – HÌNH HỌC
  • CHỦ ĐỀ 3 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, BIỂU THỨC CÓ CHỨA CHỮ, TÌM X,
  • TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÉP TÍNH
  • CHỦ ĐỀ 4 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
  • CHỦ ĐỀ 5 – TRUNG BÌNH CỘNG
  • CHỦ ĐỀ 6 – ĐẠI LƯỢNG
  • CHỦ ĐỀ 7 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

TUYỂN TẬP 7 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024

Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024

Violympic Toán lớp 4 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 7 CHỦ ĐIỂM


ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 CẤP HUYỆN: CHỦ ĐỀ 1 – SỐ TỰ NHIÊN, CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT.


Câu 1: Trong số 678 387, chữ số 6 ở hàng ………….; lớp……….

a/ trăm nghìn, nghìn              b/ nghìn, đơn vị

c/ nghìn, nghìn                         d/ chục nghìn, đơn vị

Câu 2: Số 30 845 được viết bằng chữ là: ….

a/ Ba trăm linh tám nghìn bốn mươi lăm.

b/ Ba nghìm tám trăm bốn mươi lăm.

c/ Ba mươi nghìn tám trăm bốn mươi lăm.

d/ Ba trăm nghìn tám trăm bốn mươi lăm.

Câu 3: Tìm số có hai chữ số biết rằng tổng của hai chữ số đó bằng 9 và khi đổi chỗ hai chữ số đó thì số ấy tăng thêm 27 đơn vị.

Trả lời: Số đó là: …………

……………..

Câu 6: Cho A = 12345678910….(A được viết bởi các số tự nhiên liên tiếp)

Chữ số thứ 1000 của A là chữ số: …

Hướng dẫn

Số số có 1 chữ số là: 9 và viết: 1 × 9 = 9 (chữ số)

Số số có 2 chữ số là 90 và viết: 2 × 90 = 180 (chữ số)

Số chữ số còn lại là: 1000 – 180 – 9 = 811 (chữ số) < 2700

Nên số  chữ số còn lại được viết bởi các số có 3 chữ số

Ta có: 811 : 3 = 270 (dư 1)

Số có 3 chữ số thứ 270 là: (270 – 1) × 1 + 100 = 369

Số tiếp theo là: 370

Vậy chữ số thứ 1000 của A là chữ số 3 trong số 370

Điền 3

…………..

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 4 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 CẤP HUYỆN: CHỦ ĐỀ 3 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, BIỂU THỨC CÓ CHỨA CHỮ, TÌM X, TÍNH CHẤT GIAO HOÁN, KẾT HỢP.


Câu 1: Tích của hai số tự nhiên là 48. Nếu giảm thừa số thứ hai đi 6 lần thì tích mới thu được là…………..48 : 6 = 8

(Trong một tích, thừa số giảm bao nhiêu lần thì tích giảm bấy nhiêu lần)

Câu 2: Tích của hai số tự nhiên là 23. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 8 lần thì tích mới thu được là: ……..

Hướng dẫn

Trong một tích thừa số tăng bao nhiêu lần thì tích tăng bấy nhiều lần

Vậy tích mới là: 23 × 8 = 184

Điền 184

Câu 3: Trong một phép trừ, biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 5378. Tìm số bị trừ biết rằng số trừ bé hơn hiệu là 563?

Trả lời: Số trừ là: ………….

Hướng dẫn

Ta có: Số bị trừ = Số trừ + Hiệu. Vậy:

Số bị trừ là: 5378 : 2 = 2689

Số trừ là: (2689 – 563) : 2 = 1063

Điền 1063

Câu 4: Tìm thương của hai số biết rằng số bị chia gấp 9 lần thương và thương bằng 6 lần số chia.

Trả lời: Thương là …………

Hướng dẫn

Số bị chia gấp 9 lần thương suy ra số chia bằng 9.

Thương là: 9 × 6 = 54

Điền 54

……………

Để xem tiếp Bộ đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 4 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin