Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết.


TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 100 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 – BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN 2

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 2 CÁC CẤP NĂM 2020 – 2021

(Có đáp án chi tiết)

  • Tài liệu phù hợp với các bậc PHHS hướng dẫn cho các con học tập tại nhà,
  • Nội dung kiến thức có từ cơ bản đến nâng cao trong mỗi chuyên đề,
  • Tài liệu phù hợp với giáo viên trong quá trình thiết kế bài giảng và dạy học,
  • Tài liệu được thiết kế tích hợp ôn thi các giải Toán trên mạng.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021

(Ngày mở vòng 05/ 01/ 2021)


BÀI 1. SẮP XẾP


Hướng dẫn

(13) The ones digit of 67 – 13 – 14

Chữ số hàng đơn vị của: 67 – 13 – 14 .

                   Ta có: 67 – 13 – 14 = 40

Chữ số hàng đơn vị của 40 là 0

(3) The tens digit of  Chữ số hàng chục của 73 – 28 + 14 =  59      là 5

(30)  The number of 2 – digit numbers formed from the digits 0, 3, 6.

Số số có 2 chữ số được tạo bởi từ các chữ số 0, 3, 6.

6 số thỏa mãn là: 30; 33; 36; 60; 63; 66

(2) The result of Kết quả của: 53 – 16 – 30  = 7

(18) The units digit of a, 62 + a = 54 + 46

Chữ số hàng đơn vị của a, 62 + a = 54 + 46

62 + a = 100

a = 100 – 62 = 38

Chữ số hàng đơn vị của a là 8

(26) The number of 2 – digit numbers of which the sum of the digits equals the smallest 2 – digit number.

Số số có 2 chữ số mà tổng của các chữ số là số nhỏ nhất có 2 chữ số.

Số nhỏ nhất có 2 chữ số là 10

Ta có: 10 = 9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = 6 + 4 = 5 + 5

Số số thỏa mãn là: 4 x 2 + 1 = 9 (số)

(8) Add 78 to the smallest 2 – digit number having 2 different odd digits

Cộng 78 vào số nhỏ nhất có 2 chữ số lẻ khác nhau.

                    Số nhỏ nhất có 2 chữ số lẻ khác nhau là: 13

Cộng 78 vào 13 ta được: 78 + 13 = 91

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn tài liệu.


BÀI 2. 12 CON GIÁP


Câu 1: Choose the best answer to fill in the blank.

Your mother has twenty – five oranges. If she gives you eight oranges, then she will have ……………orange(s) left.

Mẹ của bạn có 25 quả cam. Nếu mẹ cho bạn 8 quả thì mẹ sẽ còn lại ….quả

a/ 7                       b/ 15                     c/ 9                       d/ 17

Hướng dẫn: Mẹ còn lại số quả là: 25 – 8 = 17 (quả)

Chọn d

Câu 2: Which of the following expressions is wrong?

Biểu thức nào sai?

a/ 53 – 15 = 38     b/ 14 – 8 = 7                  c/ 37 – 8  = 29      d/ 34 – 8 = 26

Chọn b

Câu 3: Which of the following expressions does NOT have result equal to 49?

Biểu thức nào không có kết quả bằng 49

a/ 56 – 7               b/ 34 + 15             c/ 56 – 8= 48                  d/ 41 + 8

Chọn c

Câu 4: A car parking lot has 55 cars. In the morning, there are 8 cars to leave. How many cars are there in parking lot left?

Answer: …….cars.

Một bãi đậu xe có 55 xe ô tô. Trong buổi sáng có 8 xe rời đi. Hỏi còn lại bao nhiêu xe ô tô trong bài đậu xe.

Hướng dẫn

Số xe ô tô còn lại là: 55 – 8 = 47 (xe)

Điền 47


Bài 3. LEO DỐC

Câu 1.Find x, 11 + x = 80. Answer:  x = ……80 – 11 = 69

Câu 2. Find x, x + 7 = 85, Answer:  x = …… 85 – 7 = 78

Câu 3. Find x, 26 + x = 30, Answer:  x = …… 30 – 26 = 4

Câu 4. Find x, 71 – 8 = x. Answer:  x = ………71 – 8 =  63

Câu 5. Find x, x + 7 = 40. Answer:  x = ………. 40 – 7 = 33

Câu 6. Find x, 36 + 26 = x. Answer:  x = ……….  62

Câu 7. Find x, x + 18 = 71. Answer:  x = ………. 71 – 18 = 53

Câu 8. Find x, 17 + 13 = x. Answer:  x = ………. 30

Câu 9. Find x, 9 + x = 91. Answer:  x = ………. 91 – 9 = 82

Câu 10. Find x, 70 – 5 = x. Answer:  x = ……….65

Câu 11. Calculate: 41 – 5 – 5 = ………. 31

Câu 12. Calculate: 30 + 20 – 9 = ………41

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn tài liệu.


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 2 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (1000 ĐIỂM)


About admin