Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 4 năm 2023 – 2024 đạt 300 điểm

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 4 năm 2023 – 2024 đạt 300 điểm mở vòng ngày 1/11/2023.

Nội dung đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 4 năm nay gồm có 3 bài thi:

  • BÀI 1: SẮP XẾP
  • BÀI 2 –  ĐẬP DẾ
  • BÀI 3 – LEO DỐC

Đăng ký nhận đề thi cập nhật theo từng vòng năm nay vui lòng liên hệ cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 3 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024:ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 4 NĂM 2023 - 2024 CÓ GIẢI CHI TIẾT

……………………


BÀI 2 –  ĐẬP DẾ

Câu 1: There are 4 apples in each box. How many apples are in 8 boxes?

Có 4 quả táo trong một hộp. Hỏi có bao nhiêu quả táo trong 8 hộp?

a/ 13 apples           b/ 40 apples          c/ 32 apples                   d/ 36 apples

Câu 2: Choose the correct answer: Chọn đáp án đúng:  27 : 3 = …

a/ 8                       b/ 9                      c/ 10                     d/ 24

Câu 3: Choose the correct answer to fill in the blank: 4dm × 6 = …….cm.

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống: 4dm × 6 = 24dm = 240cm

a/ 280                             b/ 240                   c/ 28                     d/ 24

Câu 4: Choose the correct answer to fill in the blank: 32 : 4 > ….

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:                     8 > …

a/ 12                     b/ 8                       c/ 6                       d/ 10

Câu 5: 28l : 4 + 36l = …..The correct answer to fill in the blank:

7l + 36l = 43l       Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

a/ 43l                    b/ 43                     c/ 7                       d/ 7l

……………

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic Toán TA lớp 3 Vòng 4 năm 2023 – 2024 và Đăng ký nhận đề thi năm nay theo từng vòng vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin