Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021

Đề thi và đáp án Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021 (ngày mở vòng 19/ 01/ 2020).TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3


Liên hệ tư vấn tài liệu ôn thi:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 7 NĂM 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN GIẢI


BÀI THI SỐ 1 – CUỘC ĐUA CÚN CƯNG

Câu 1: Calculate: Tính: 999 : 9

a/ 11                     b/ 111                            c/ 110                             d/ 101

Chọn b

Câu 2: Miss Tom has 235 gold stickers. She wants to give the same number of stickers to each of her 8 students. If  she gives away as many stickers as she can, how many stickers will be left over?

Cô Tom có ​​235 miếng dán vàng. Cô ấy muốn đưa số lượng nhãn dán bằng nhau cho mỗi người trong số 8 học sinh của mình. Nếu cô ấy cho đi tất cả miếng dán cô ấy có thể thì cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu miếng dán?

a/ 29 stickers        b/ 6 stickers                   c/ 8 stickers          d/ 3 stickers

Hướng dẫn

Cô ấy sẽ chia đều hết cho 8 bạn và số miếng dán còn lại chính là số dư.

Ta có: 235 : 8 = 29 (dư 3).

Vậy cô ấy còn lại 3 miếng dán.

Chọn d

Câu 3: Which number below, when divided by 5 leaves a remainder of 3?

Số nào dưới đây, khi chia cho 5 được số dư là 3?

a/ 134                             b/ 143                            c/ 157                             d/ 132

Hướng dẫn

Một số chia 5 dư 3 có tận cùng là 3 hoặc 8.

Chọn b

Câu 4: Calculate: Tính:  707 : 7

a/ 11                     b/ 110                            c/ 101                             d/ 103

Chọn c

Câu 5: Andy has three times as many marbles as Pandy. If Pandy has 23 marbles. How many marbles does Andy have more than Pandy?

Andy có số bi gấp 3 lần Pandy. Biết  Pandy có 23 viên. Hỏi Andy nhiều hơn Pandy bao nhiêu viên bi?

a/ 23 marbles        b/ 46 marbles       c/ 92 marbles        d/ 50 marbles

Hướng dẫn

Andy có số viên bi là: 23 x 3 = 69 (viên)

Andy nhiều hơn Pandy số viên bi là: 69 – 23 = 46 (viên)

Chọn b

Câu 6: There are 89 people in line to ride the bumper cars. 7 people can go in each round. How many people will ride in the last round?

Có 89 người xếp hàng để đi xe vượt chướng ngại vật. 7 người có thể đi trong mỗi vòng. Có bao nhiêu người sẽ đi xe trong vòng cuối cùng?

a/ 12 people                   b/ 3 people           c/ 7 people            d/ 5 people

Hướng dẫn

Ta có: 89 : 7 = 12 (dư 5)

Vậy vòng cuối cùng còn 5 người.

Chọn c

Câu 7: Calculate: Tính: 48 : 4 x 6 = ….?   12 x 6 = 72

a/ 8                       b/ 72                     c/ 45                     d/ 12

Chọn b

Câu 8: What is the remainder when 104 is divided by 9?

Số dư khi chia 104 cho 9 là gì?

a/ 4                       b/ 1                       c/ 5                       d/ 3

Hướng dẫn

Ta có: 104 : 9 = 11 (dư 5)

Chọn c

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


BÀI THI SỐ 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

MÃ 1

Câu 9: There are two bags of rice. The first bag weighs 360kg. The first bag weighs three times as much as the second bag. How many kilograms do they weigh in total?

Có hai túi gạo. Túi thứ nhất nặng 360g. Túi thứ nhất nặng gấp ba lần túi thứ hai. Hỏi cả hai túi nặng bao nhiêu kg?

Answer: …………..kg

Hướng dẫn

Túi thứ hai nặng là: 360 : 3 = 120 (kg)

Cả hai túi nặng là: 360 + 120 = 480 (kg)

Điền 480

Câu 10: A square piece of paper has sides of length 4dm 9cm. Charles cut this paper into 49 equal parts, each part is a square. What is length of the side of each part in centimeters?

Answer: Each part (a small square) has a side length of ……..cm

Cho một mảnh giấy hình vuông có cạnh 4dm 9cm. Cắt mảnh giấy thành 49 hình vuông nhỏ giống nhau thì mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời: Mỗi cạnh hình vuông đó dài ………..cm.

Hướng dẫn

          Đổi: 4dm 9cm = 49cm.

Ta có: 49 = 7 x 7.

Vậy mỗi cạnh hình vuông được chia thành 7 phần.

Cạnh hình vuông nhỏ dài là: 49 : 7 = 7 (cm)

Điền 7.


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 1: What is the perimeter of a square of side 10cm?

Chu vi của một hình vuông có cạnh là 10cm?

a/ 27dm                b/ 4dm                  c/ 27cm                 d/ 4cm

Hướng dẫn

Chu vi của hình vuông đó là: 10 x 4 = 40cm = 4dm

Chọn b

Câu 2: Which of following give the smallest answer?

A – 3 x 7              B – 4 x 3              C – 2 x 9              D – 5 x 4

Câu trả lời nào nhỏ nhất dưới đây?

A – 3 x 7              B – 4 x 3              C – 2 x 9              D – 5 x 4

Hướng dẫn

A – 3 x 7 = 21               B – 4 x 3 = 12

C – 2 x 9 = 18                D – 5 x 4 = 20

Vì 12 < 18 < 20 < 21

Vậy chọn B

Câu 4:  Angela is typing her story of 80 words. She can type 8 words per minute. How long will it take her to type the story?

Answer: … minutes.

Angela đánh máy một câu chuyện dài 80 từ. Cô ấy có thể đánh 8 từ mỗi phút. Hỏi thời gian để đánh xong câu chuyện là bao lâu? (….phút)

Hướng dẫn

Thời gian đánh xong câu chuyện là: 80 : 8 = 10 (phút)

Điền 10

Câu 5: Which is longest?

A – 200m             B – 15dam           C – 350dm           D – 250cm

Đáp án nào dài nhất?

A – 200m             B – 15dam           C – 350dm           D – 250cm

Chọn A – 200m

Câu 6: What is the quotient of the division 345 : 3?

Thương của phép chia 345 : 3?

a/ 95                     b/ 115                            c/ 120                             d/ 101

Chọn b

Câu 7: What is the tens digit of the number 4652?

Chữ số hàng chục của số 4652?

Điền 5

Câu 10: How many days are there in 9 weeks?

Answer: There are … days.

Có bao nhiêu ngày trong 9 tuần?

Hướng dẫn

Mỗi tuần có 7 ngày

9 tuần có số ngày là: 9 x 7 = 63 (ngày)

Điền 63

Câu 11:  Fill in the blank: Điền vào chỗ trống….. x 4 = 804?

Answer: ……804 : 4 = 201

Điền 201

Câu 12:  The product  of y and 7 is a two – digit number that has the digit 5 in the ones place, M. When M is divided by 8, the remainder is …

Tích của y và 7 là M là một số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 5. Khi chia M cho 8 được số dư là…

Hướng dẫn

M có hai chữ số mà tận cùng là 5 và M chia hết cho 7 suy ra M = 35

Ta có: 35 : 8 = 4 (dư 3)

Điền 3

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


Xem thêm:

+) Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

+) Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

About admin