Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 chủ đề trọng điểm

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 chủ đề trọng điểm.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán TA lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 3 cấp Quận/ Huyện – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 8 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


  • CHỦ ĐỀ 1 – SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN
  • CHỦ ĐỀ 2 – SO SÁNH. TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC
  • CHỦ ĐỀ 3 – CẤU TẠO SỐ
  • CHỦ ĐỀ 4 – ĐẠI LƯỢNG. THỜI GIAN
  • CHỦ ĐỀ 5 – ĐIỂM NẰM GIỮA. TRUNG ĐIỂM. ĐOẠN THẲNG. ĐƯỜNG GẤP KHÚC. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG, ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC
  • CHỦ ĐỀ 6 – HÌNH VUÔNG,HÌNH CHỮ NHẬT.
  • CHỦ ĐỀ 7 – HÌNH TRÒN. TÂM. BÁN KÍNH, ĐƯỜNG KÍNH.
  • CHỦ ĐỀ 8 – CHU VI CÁC HÌNH.
  • CHỦ ĐỀ 9 – QUAN SÁT. DÃY SỐ THEO QUY LUẬT
  • CHỦ ĐỀ 10 – TOÁN CÓ LỜI VĂN

TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 3 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


CHỦ ĐỀ 2 – SO SÁNH. TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC


Câu 1:. Fill the signs (>,<, =) in the blank: 7284 …….7248

Điền dấu (>; <; =) vào chỗ trống: 7284 …. 7248

Điền >

Câu 2. Fill the signs (>,<, =) in the blank: 6383 – 1764 ……4928

Điền dấu (>; <; =) vào chỗ trống: 6383 – 1764 ……4928

4619 < 4928


……………..

Câu 11. The number 7394 is the result of which of the following calculations?

Số 7394 là kết quả của phép tính nào dưới đây?

a/ 8254 – 1937 = 6317                      b/ 5438 + 1956 = 7394

c/ 9283 – 2916 = 6367                      d/ 3826 + 4628 = 8454

Câu 12. The calculation: Phép tính: 6384 – 4829

Lan said: “The result of the above calculation is 1555”

Lan nói: “Kết quả của phép tính trên là 1555”.

Tu said: “The result of the above calculation is 1551”

Tú nói: “Kết quả của phép tính trên là: 1551”.

Who’s rigth? Ai nói đúng?

a/ Tu                              b/ Both of them are right Cả hai đều đúng

c/ Lan                            d/ Both of them are wrong Cả hai đều sai.

Hướng dẫn

Ta có: 6384 – 4829 = 1555 nên Lan nói đúng.

…………….

Câu 55: Let a be the difference between the largest 4-digit number with distinct digit and the smallest four digit odd number. So the hundreds digit of a is …

Gọi a là hiệu giữa số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số lẻ nhỏ nhất có bốn chữ số. Vậy chữ số hàng trăm của a là…

Hướng dẫn

Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là: 9876

Số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số là: 1001

Giá trị của a là: 9876 – 1001 = 8875

Vậy chữ số hàng trăm của a là: 8

Điền 8

Câu 56. What is the ten digits of 8394 – 6282?

Chữ số hàng chục của 8394 – 6282?

a/ 1                       b/ 2                       c/ 3                       d/ 4

Hướng dẫn:

8394 – 6282 = 2112

Chữ số hàng chục là 1.

Câu 57. The hundreds digit of 8374 – 2638 is:

Chữ số hàng trăm của 8374 – 2638 là: 8374 – 2638 = 5736

a/ 7                       b/ 3                       c/ 6                       d/ 5

Câu 58. Result of the calculation 2149 + 7392 has the digit 1 in:

Kết quả của phép tính 2149 + 7392 chữ chữ số 1 ở:

Hướng dẫn: 2149 + 7392 = 9541, chữ số 1 ở  hàng đơn vị.

a/ The tens   b/ The thousands  c/ The hundreds    d/ The units

Câu 59: The product of x and 9 is the greatest 2-digit number. The value of x is………

Tích của x và 9 là số lớn nhất có 2 chữ số. Giá trị của x là: …

Hướng dẫn

Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99

Giá trị của x là: 99 : 9 = 11

Điền 11

…………….

Để xem tiếp Tuyển tập 10 chủ Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Violympic Toán Vòng 8 cấp Quận/ Huyện – Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Tuyển tập Bộ chủ điểm ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin