Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 ôn luyện theo 9 đề thi

Đề thi violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 ôn luyện theo 9 đề có đáp án đúng.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 9 đề ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 và Bộ 8 đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm nay – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Quốc gia (Vòng 8 thi Đình) năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 BAO GỒM CÓ 9 ĐỀ ÔN THI, MỖI ĐỀ CÓ 3 BÀI THI:

  • PHẦN ĐỀ
  • PHẦN ĐÁP ÁN ĐÚNG

TUYỂN TẬP 9 ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 10 năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán tiếng anh lớp 4 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 9 ĐỀ


PHẦN ĐÁP ÁN ĐÚNG

ĐỀ SỐ 1

BÀI 1: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

…………

Câu 3: Sam is going to put wooden baseboard around a rectangular bedroom. The length of the bedroom is 26 feet. The width is one half of the length. How many feet of baseboard does Sam need?

a/ 108                             b/ 39                     c/ 78                     d/ 156

Câu 4: Calculate: 25 × 32 × 125 = …25 × 4 × 8 × 125 = 100 × 1000 = 100 000

Điền 100000

Câu 5: What are the last three digits of them sum:

1 + 11 + 111 + … + 111……..111 (2023 digits)

a/ 443                             b/ 343                            c/ 334                             d/ 433

Câu 6: The chef has made a big cakes. The mass of cake in the big tray is 5kg. The tray weighs 500g. If the icing is 450g, what is the mass of the cake without icing?

Answer: …..…..g.

Điền 4050

Để xem tiếp Bộ 9 đề ôn thi Violympic Toán TA lớp 4 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 8 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Quốc gia năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


…………..

Câu 8: Ali and Marco collect miniature cars. Marco has 37 fewer cars than Ali. They have 249 cars altogether. How many cars does Marco have?

Answer: …..cars.

Điền 106

Câu 9: Find x such that:

(x + 1) + (x – 2) + (x + 3) + (x – 4) + … + (x – 30) = 1035.

Answer: x = …

Điền

Câu 10: What is the product of 333 and 204?

Answer: …..

Điền 67932

……………..

Để xem tiếp Bộ 9 đề ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 8 đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Quốc gia năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin