Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021

Đề thi và đáp án Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021 (ngày mở vòng 19/ 01/ 2020).TUYỂN TẬP 500 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (4 đề thi – Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4


Liên hệ tư vấn tài liệu ôn thi:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 7 NĂM 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN GIẢI


BÀI THI SỐ 1 – CUỘC ĐUA CÚN CƯNG

Câu 3:  Which number below is the standard form of “three hundred four million, eight hundred thousand, four hundred”?

Số nào dưới đây là dạng chuẩn của “ba trăm linh tư triệu, tám trăm nghìn, bốn trăm”?

a/ 304 804            b/ 304 804 000     c/ 304 800 400     d/ 34 804 800

Chọn c

Câu 4: The average of the number 41, 49 and 60 is ….

Trung bình cộng của 41; 49 và 60 là :… (41 + 49 + 60) : 3 = 50

a/ 54                     b/ 50                     c/ 55                     d/ 52

Chọn b

Câu 5: If y : 11 = 55, then the value of y is …..

Nếu y : 11 = 55, thì giá trị của y là:  …..55 x 11 = 605

a/ 515                             b/ 505                            c/ 605                             d/ 615

Chọn c

Câu 9: Today is 5th June, Friday. What day of the week was 5th last month?

Hôm nay là thứ Sáu,  ngày 5 tháng Sáu. Hỏi ngày 5 tháng trước là thứ mấy?

          a/ Friday               b/ Wednesday       c/ Monday            d/ Tuesday

Hướng dẫn

Tháng 5 có 31 ngày. Vậy từ ngày 4 tháng 6 về ngày 5 tháng 5 có 31 ngày.

Ta có: 31 : 7 = 4 (dư 3)

Ta đếm ngược: Dư 1: Thứ năm, Dư 2: Thứ tư, Dư 3: Thứ ba.

Chọn d

Câu 10: The numbers below form an arithmetic sequence. What is the 2020th number?

Các số dưới đây tạo thành một dãy số học. Số thứ 2020 là số nào?

5, 11, 17, 23, ….

a/ 12127               b/ 12125               c/ 12119               d/ 12123

Hướng dẫn

Ta có: Số thứ nhất: 5 + 6 x 0 = 5

Số thứ hai: 5 + 6 x 1 = 11

Số thứ ba: 5 + 6 x 2 = 17

Số thứ tư: 5 + 6 x 3 = 23

…..

Suy ra số thứ n là: 5 + 6 x (n – 1)

Vậy số thứ 2020 là: 5 + 6 x (2020 – 1) = 5 + 6 x 2019 = 12119

Chọn c

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


Bài thi số 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM rơi

MÃ 1

Câu 1: If yesterday was Sunday, then tomorrow will be

Nếu hôm qua là Chủ nhật, thì ngày mai sẽ là

a/ Sartuday           b/ Monday            c/ Tuesday            d/ Friday

Hướng dẫn

Hôm qua là Chủ nhật thì hôm nay là Thứ Hai, ngày mai là thứ Ba.

Chọn c

Câu 3: Convert: Đổi: 7200g = …..hg.

Điền 72

Câu 4: The value of 8 × m – 6 × n + p with m = 9,  n = 8, p = 6 is …..

Giá trị của 8 × m – 6 × n + p với m = 9,  n = 8, p = 6 là: ….

Hướng dẫn

Thay m = 9,  n = 8, p = 6 vào biểu thức ta được:

8 × 9 – 6 × 8 + 6 = 72 – 48 + 6 = 24 + 6 = 30

Điền: 30

Câu 5: The sum of three consecutive even numbers is 384. Find the smallest numer.

Tổng của ba số chẵn liên tiếp là 384. Tìm số nhỏ nhất.

Hướng dẫn

Số chẵn thứ hai là: 384 : 3 = 128.

Số chẵn nhỏ nhất là: 128 – 2 = 126

Điền 126.

Câu 6: Calculate: Tính: 252 x 102 – 2 x 252

Hướng dẫn

252 x 102 – 2 x 252 = 252 x (102 – 2) = 252 x 100 = 25200

Câu 7: A bag of 125 sweets weighs 1 kilogram and each sweet weighs the same amount. How many grams does a bag of 22 sweets weigh?

Một túi có 125 cái kẹo nặng 1kg và mỗi các kẹo có khối lượng giống nhau. Hỏi một túi có 22 cái kẹo nặng bao nhiêu gam?

Answer: ………..g

Hướng dẫn

Đổi: 1kg = 1000g

1 cái kẹo nặng là: 1000 : 125 = 8 (g)

Một túi có 22 cái kẹo nặng là: 8 x 22 = 176 (g)

Điền 176

Câu 8: Calculate: Tính: 25 x 101 x 36

Hướng dẫn

25 x 101 x 36 = 25 x 101 x 4 x 9 = (25 x 4) x (101 x 9) = 100 x 909 = 90900

Điền: 90900

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 1: The average of 1201 and 333 is…

Trung bình cộng của 1201 và 333 là …

Hướng dẫn

Trung bình cộng là: (1201 + 333) : 2 = 767

Điền: 767

Câu 2: Calculate: 2016 + 2016 x 2 + 2016 x 7 = …

Tính: 2016 + 2016 x 2 + 2016 x 7 = …

Hướng dẫn

2016 + 2016 x 2 + 2016 x 7 = 2016 x (1 + 2 + 7) = 2016 x 10 = 20160

Câu 3: 60000 + ……………= 90000. The correct number fill in the blank is…

a) 3000             b) 300000               c) 30000               d) 300

Câu 5: Calculate: 50 : (2 x 5)  = …  Tính: 50 : (2 x 5)  =…

Hướng dẫn

50 : (2 x 5)  = 50 : 10 = 5

Điền 5

Câu 6: Which of the following numbers is the greatest?

Số nào lớn nhất trong các số dưới đây?

  1. a) 44823 b) 47283           c) 45328               d) 46823

Câu 7: The value of 95469 : 121 + 67568 : 412 – 70272 : 549 is ……

Hướng dẫn:

95469 : 121 + 67568 : 412 – 70272 : 549 = 789 + 164 – 128 = 825

Câu 8: Convert: 300m2 = …dm2

Đổi: 300m2 = ….dm2

Điền: 30000

Câu 9: Six similar knives cost $180. Find the cost of 3 knives.

Answer: The cost of 3 knives is $ …

6 con dao giống nhau giá 180$. Tìm giá của 3 con dao

Hướng dẫn

Giá mỗi con dao là: 180 : 6 = 30 ($)

Giá của ba con dao là: 30 x 3 = 90 ($)

Điền 90

Câu 10: If the weight of 9 bags of corns is 306kg then the weight of 11 such bags is … kilogams

Nếu cân nặng của 9 túi ngô là 306kg thì cân nặng của 11 túi như thế là …kg

Hướng dẫn

Một túi ngô nặng là: 306 : 9 = 34 (kg)

11 túi ngô như thế nặng là: 34 x 11 = 374 (kg)

Điền: 374

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


Xem thêm:

+) Tuyển tập 500 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

+) Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

About admin