Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 7 đề trọng điểm (300 điểm)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 7 ĐỀ trọng điểm (300 Điểm có hướng dẫn giải).


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Bộ ôn 7 đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm nay – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


ÔN LUYỆN 7 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 7 NĂM 2023 – 2024 (CẤP TRƯỜNG)TUYỂN TẬP 7 ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo 7 đề trọng điểm có đáp án

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo 7 đề trọng điểm có đáp án


TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


BÀI 1: 12 CON GIÁP

Câu 1: 3hg ….g × 8 = 2416g. The suitable number to fill in the blank is…..

Số thích hợp để điền vào chỗ trống là: …

Hướng dẫn

3hg ….g × 8 = 2416g.

300g +….g = 2416g : 8

300g +….g = 302g

… = 302 – 300 = 2

Điền 2

Câu 2: Which number is old number?

Số nào dưới là số lẻ?

a/ 455 562             b/ 120 375            c/ 108 570            d/ 371 058

Câu 3: It takes John 12 minutes to saw a log into four pieces. Given that each cut takes an equal amount of time, how many minutes would it take to saw the log into thirteen pieces instead?

Answer : … minutes

John mất 12 phút để cưa một khúc gỗ thành bốn khúc. Biết rằng mỗi lần cắt mất một khoảng thời gian như nhau, vậy sẽ mất bao nhiêu phút để cưa khúc gỗ thành mười ba khúc?

Trả lời : … phút

Hướng dẫn

Cưa một khúc gỗ thành 4 khúc gỗ thì cần 4 – 1 = 3 lần cưa.

Thời gian cưa một lần là: 12 : 3 = 4 (phút)

Cưa thành 13 khúc thì cần 13 – 1= 12 lần cưa.

Vậy cưa thành 9 khúc hết số thời gian là: 4 × 12 = 48 (phút)

Điền 48

Câu 4: Today is 5th April, Friday. Which day of the week is 31st August in the same year?

Hôm nay là thứ Sáu, ngày 5 tháng Tư. Hỏi ngày 31 tháng 8 cùng năm là thứ mấy trong tuần?

a/ Friday               b/ Saturday                   c/ Thursday           d/ Sunday

Hướng dẫn

Từ ngày 5/4 (không tính ngày 5) đến ngày 31 tháng 8 có số ngày là:

30 – 5 + 31 + 30 + 31 + 31 = 148 (ngày)

Ta có: 148 : 7 = 21 dư 1. Vậy ngày 31/8 là Thứ 7

Câu 5: Jenny and Mina each drew a rectangle. Jenny’s rectangle has a perimeter of 86cm. Mina’s rectangle is 5cm longer and 7cm wider than Jenny’s. What is the perimeter of Mina’s rectangle?

Jenny và Mina mỗi người vẽ một hình chữ nhật. Hình chữ nhật của Jenny có chu vi 86cm. Hình chữ nhật của Mina dài hơn 5cm và rộng hơn 7cm so với của Jenny. Chu vi hình chữ nhật của Mina là bao nhiêu?

a/ 98                    b/ 110                   c/ 82                     d/ 84

Hướng dẫn

Chu vi hình chữ nhật của Mina là: 86 + 5 × 2 + 7 × 2 = 110 (cm)

………….

Để xem tiếp Tuyển tập 7 Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm nay – Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


XEM THÊM TUYỂN TẬP 10 ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 NĂM 2023 – 2024:


Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 đề trọng điểm (300 điểm)

About admin