Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 7 chủ đề trọng điểm

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 7 chủ đề trọng điểm.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 7 chủ đề ôn thi Violympic Toán TA lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 cấp Quận/ Huyện – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 8 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


  • CHỦ ĐỀ 1 – SỐ TỰ NHIÊN, CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT.
  • CHỦ ĐỀ 2 – HÌNH HỌC
  • CHỦ ĐỀ 3 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, BIỂU THỨC CÓ CHỨA CHỮ, TÌM X,
  • TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÉP TÍNH
  • CHỦ ĐỀ 4 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
  • CHỦ ĐỀ 5 – TRUNG BÌNH CỘNG
  • CHỦ ĐỀ 6 – ĐẠI LƯỢNG
  • CHỦ ĐỀ 7 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024TUYỂN TẬP 7 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


CHỦ ĐỀ 1 – SỐ TỰ NHIÊN, CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT.


Câu 1: Arrange the digits in the number 371059 to form a new number with the greatest value.
Answer: …………..

Sắp xếp lại các chữ số trong số 371059 để được một số mới có giá trị lớn nhất.

Hướng dẫn:

Số lớn nhất thì chữ số đầu tiên phải lớn nhất, và các số khác giảm dần

Vậy số lớn nhất là: 975310

Điền 975310

Câu 2: Find the greatest 4 – digit – number if it is the product of two consecutive numbers.

Số lớn nhất có 4 chữ số biết rằng nó là tích của hai số tự nhiên liên tiếp.

Answer: …………

Hướng dẫn

Vì tích của chúng là 2 số tự nhiên liên tiếp nên ta xét:

99 × 100 = 9900

100 × 101 = 10100 là số có năm chữ số. (loại)

Vậy số lớn nhất có 4 chữ số thỏa mãn là: 9900

Điền 9900

Câu 3: Find the missing numbers: 60, 61, 63, 66, …, 75.

Tìm số còn thiếu: 60, 61, 63, 66, …, 75

Hướng dẫn

Nhận xét:

Số thứ nhất là: 60

Số thứ hai là: 61 = 60 + 1

Số thứ ba là: 63 = 61 + 2

Số thứ tư là: 66 = 63 + 3

…..

Quy luật: Mỗi số kể từ số thứ hai trở đi bằng số đằng trước nó cộng với số liền trước số thứ tự của nó.

Số còn thiếu là: 66 + 4 = 70

Điền 70

Câu 4. The value of the digit 6 in the number 586793 is ….

Giá trị của chữ số 6 trong số 586793 là ….

Điền 6000

Câu 5: Fill number in the blank. Điền số vào chỗ trống:

The number 3 000 231 has 3 millions, ……hundreds, 3 tens and 1 unit.

Số 3 000 231 có 3 triệu, ….trăm, 3 chục và 1 đơn vị.

Điền 2

Câu 6: In 496235, what is the value of the digit in the hundreds place?

Trong số 496235, giá trị của chữ số hàng trăm là?

a/ 200                            b/ 2                       c/ 500                             d/ 30

Câu 7: The least 5 – digit number is Số nhỏ nhất có 5 chữ số là…..

Điền 10000

……………


……………..

Để xem tiếp Tuyển tập 7 chủ Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Violympic Toán Vòng 8 cấp Quận/ Huyện – Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 cấp Trường mới – cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Tuyển tập Bộ chủ điểm ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin