Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 ôn luyện theo 9 đề thi

Đề thi violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 ôn luyện theo 9 đề có đáp án đúng.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 9 đề ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 và Bộ 9 đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm nay – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Quốc gia (Vòng 8 thi Đình) năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 BAO GỒM CÓ 9 ĐỀ ÔN THI, MỖI ĐỀ CÓ 3 BÀI THI:

  • PHẦN ĐỀ
  • PHẦN ĐÁP ÁN ĐÚNG

TUYỂN TẬP 9 ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 5 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 10 năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán tiếng anh lớp 5 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 9 ĐỀ


PHẦN ĐÁP ÁN ĐÚNG

ĐỀ SỐ 1

BÀI 1: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

…………

Câu 1: What is the smallest 5-digit number that divisible by 256?

Điền 10240

Câu 2: Find the unit digit of A if :

A = 102 × 112 × 122 × … × 2002 × 103 × 113 × 123 × … × 2023

Answer: …….

Điền 4

………….

Câu 5: Sarang can skate 120 meters in a minute. Lisa can skate 100 meters in a minute. If Lisa had a head start of 100 meters, how long will Sarang take to catch up to him?

a/ 12 minutes        b/ 5 minutes         c/ 10 minutes        d/ 6 minutes

…………..

Để xem tiếp Bộ 9 đề ôn thi Violympic Toán TA lớp 5 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 9 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Quốc gia năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2: 12 CON GIÁP

Câu 1: James has two plum trees A and B in her garden. Tree A produces 30kg of plums. Tree B produces 10% less than tree A. How many kilograms of plums does James get from both trees together?

a/ 27kg                 b/ 57kg                 c/ 63kg                 d/ 33kg

Câu 2: Calculate: 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + 3 × 4 × 5 + … + 28 × 29 × 30

Điền 188790

Câu 3: Find the value of the expression A = 41.25 – 15 × a when a = 0.4.

Answer: A = ……  (Write your answer as a decimal in the simplest form)

Điền 35.25

Câu 4: Write the natural number from 50 to 60 consecutive we have:

A = 505152…60.

Erased 14 digits of A, find the greatest number can be obtained.

Điền 67585960

……………..

Để xem tiếp Bộ 9 đề ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 9 đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Quốc gia năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin