Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết.


TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 180 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 – BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN 5

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 CÁC CẤP NĂM 2020 – 2021

(Có đáp án chi tiết)

  • Tài liệu phù hợp với các bậc PHHS hướng dẫn cho các con học tập tại nhà,
  • Nội dung kiến thức có từ cơ bản đến nâng cao trong mỗi chuyên đề,
  • Tài liệu phù hợp với giáo viên trong quá trình thiết kế bài giảng và dạy học,
  • Tài liệu được thiết kế tích hợp ôn thi các giải Toán trên mạng.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021

(Ngày mở vòng 05/ 01/ 2021)


BÀI THI SỐ 1: SẮP XẾP


(14) 0.48 : 8 = 0.06

 (10) 10% of 0.65 = 0.65 x 10% = 0.065

(27) 86.8% – 68.6% = 0.182

(11) The value of x such that: 6.5 x x = 7.65 x 2 – 16.5 x 75%

6.5 x x = 15.3 – 12.375

6.5 x x = 2.925

x = 2.925 : 6.5

x = 0.45

(23) 25% of 40% of 5 = 0.5

(8) Adam is currently 8 years old. In two years, Adam’s age will equal Brad’s current age. Find the ratio in percentage of Adam’s and Brad’s current age.

Adam hiện 8 tuổi. Trong hai năm nữa, tuổi của Adam sẽ bằng tuổi Brad hiện tại. Tìm tỷ lệ theo tỷ lệ phần trăm của tuổi hiện tại của Adam và Brad.

Tuổi của Brad hiện tại là: 8 + 2 = 10 (tuổi)

Tỉ lệ phần trăm của tuổi hiện tại của Adam và Brad là: 8 : 10 x 100% = 0.8

(15) 45% : 9% x 60% – (77.5% – 27.5%) x 30% x 20% = 3 – 0.03 = 2.97


BÀI THI SỐ 2: 12 CON GIÁP


Câu 1: A station has 250 liters of oil. In the morning, it sells 22% of the oil. In the afternoon, it sells 15% of the remaining oil. How many liters of oil sold in total?

Một trạm có 250 lít dầu. Vào buổi sáng, nó bán được 22% dầu. Vào buổi chiều, trạm bán 15% lượng dầu còn lại. Tổng cộng đã bán được bao nhiêu lít dầu?

a/ 90.25 liters       b/ 100.75 liters     c/ 84.25 liters       d/ 92.5 liters.

Hướng dẫn

Buổi sáng bán được số dầu là: 250 x 22% = 55 (lít)

Buổi chiều bán được số dầu là: (250 – 55) x 15% = 29.25 (lít)

Tổng số dầu cửa hàng đã bán là: 55 + 29.25 = 84.25 (lít)

Chọn c

Câu 4: Calculate: Tính: A = 2 + 4 + 6 + 8 + … + 2002.

Answer: A = …..

Hướng dẫn

A = 2 + 4 + 6 + 8 + … + 2002

A = (2002 + 2) x [(2002 – 2) : 2 + 1] : 2 = 2004 x 1001 : 2 = 1003002

Điền 1003002

Câu 5: The percentage of 45 and 60 is Tỷ lệ phần trăm của 45 và 60 là ………%

Hướng dẫn

Tỷ lệ phần trăm của 45 và 60 là: 45 : 60 x 100% = 75%

Điền 75

Câu 7: A square piece of paper has side length of 0.4m. Hoa cuts the piece of paper into small squares with side length of 0.08m. How many the small squares are there?

Một mảnh giấy vuông có chiều dài cạnh 0,4m. Hoa cắt mảnh giấy thành những ô vuông nhỏ có chiều dài cạnh 0,08m. Có bao nhiêu hình vuông nhỏ?

a/ 20                     b/ 30                     c/ 12                     d/ 25

Hướng dẫn

Một cạnh chia được thành số đoạn là: 0.4 : 0.08 = 5 (đoạn)

Số hình vuông nhỏ cắt được là: 5 x 5 = 25 (hình)

Chọn d

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đáp án trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Bài 3 – LEO DỐC


Câu 1: 20 people are needed to tile floor in 3 days. How many people are needed to tile floor in 5 days? (Everyone has the same productivity).

20 người vừa đủ để lát nền trong 3 ngày. Hỏi cần bao nhiêu người để lát nền trong 5 ngày? (Biết năng suất mỗi người là như nhau)

Hướng dẫn

Số người cần là: 20 x 3 : 5 = 12 (người)

Answer: 12

Câu 2: Calculate: 4m 38cm + 3m 2dm = …m. (Write your answer as a decimal in the simplest form).

Answer: 7.58

Câu 3: Calculate: 72.31 + 27.64 + 41 = … (Write your answer as a decimal in the simplest form).

Answer: 140.95

Câu 4: Compare: 39.92 … 39.879.

Answer: >

Câu 5: Convert (đổi): 2.15km = …m.

Answer: 2150

Câu 6: Convert: 7km38m = …km. (Write your answer as a decimal in the simplest form).

Answer: 7.038

Câu 7: Convert: 8m 6dm = …m. (Write your answer as a decimal in the simplest form).

Answer: 8.6

Câu 8: Convert: 41m 25cm = …m. (Write your answer as a decimal in the simplest form).

Answer: 41.25

Câu 9: Convert: 600kg = …tonnes. (Write your answer as a decimal in the simplest form).

Answer: 0.6

Câu 10: Convert: 801cm = …m. (Write your answer as a decimal in the simplest form).

Answer: 8.01

Câu 11: Fill the suitable number in the follwing blank. 7cm220mm2 = …cm2. (Write your answer as a decimal in the simplest form).

Điền số thích hợp thích hợp vào chỗ trống: 7cm220mm2 = …cm2.

Answer: 7.2

Câu 12: If a = 3.2, b = 4.9 and c = 6.8 then (a + b) + c = … (Write your answer as a decimal in the simplest form).

Nếu a = 3.2, b = 4.9 và c = 6.8 thì (a + b) + c = …(Viết câu trả lời của bạn dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Hướng dẫn

          (a + b) + c = (3.2 + 4.9) + 6.8 = (3.2 + 6.8) + 4.9 = 10 + 4.9 = 14.9

Answer: 14.9

Câu 38: Shane is 8 years old and his mother is 34 years old. How many years’ time will his mother’s age be 3 times his age?

Shane 8 tuổi và mẹ của anh ấy 34 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ của anh ấy gấp 3 lần tuổi của anh ấy?

Hướng dẫn

Hiệu số tuổi của hai mẹ con là: 34 – 8 = 26 (tuổi)

Khi tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi Shane, ta có sơ đồ:

Tuổi Shane: |—–|

Tuổi mẹ:     |—–|—–|—–|

Hiệu số phần bằng nhau là: 3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi Shane khi đó là: 26 : 2 = 13 (tuổi)

Số năm khi tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi Shane là: 13 – 8 = 5 (năm)

Answer: 5 – Chọn B

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đáp án trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 5 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (1000 ĐIỂM)


About admin