Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 12 chủ đề trọng điểm

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 12 chủ đề trọng điểm.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 12 chủ đề ôn thi Violympic Toán TA lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 cấp Quận/ Huyện – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 8 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


 • CHỦ ĐỀ 1 – SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN
 • CHỦ ĐỀ 2 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC
 • CHỦ ĐỀ 3 – ĐẠI LƯỢNG
 • CHỦ ĐỀ 4 – TỈ SỐ PHẦN TRĂM
 • CHỦ ĐỀ 5 – HÌNH TAM GIÁC. DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC
 • CHỦ ĐỀ 6 – HÌNH THANG. DIỆN TÍCH HÌNH THANG
 • CHỦ ĐỀ 7 – HÌNH LẬP PHƯƠNG, DIỆN TÍCH XUNG QUANH, DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN
 • CHỦ ĐỀ 8 – CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH KHÁC
 • CHỦ ĐỀ 9 – TRUNG BÌNH CỘNG
 • CHỦ ĐỀ 10 – DÃY SỐ THEO QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔ-GIC
 • CHỦ ĐỀ 11 – CẤU TẠO SỐ
 • CHỦ ĐỀ 12 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 5 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024TUYỂN TẬP 12 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


CHỦ ĐỀ 2 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH, TÌM X.


Câu 1: Solve for r: 4.5 + 2 × r = 9.

Answer: r = …. (Write your answer as decimal in simplest form)

Hướng dẫn

4.5 + 2 × r = 9.

2 × r = 9 – 4.5

2 × r = 4.5

r = 4.5 : 2

r = 2.25

Điền 2.25

Câu 2: Find x, if x : 5.6 + 21.8 = 25.6

Hướng dẫn

x : 5.6 + 21.8 = 25.6

x : 5.6            = 25.6 – 21.8

x : 5.6            = 3.8

  x                  = 3.8 × 5.6

x                  = 21.28

Answer: 21.28

Câu 3: Solve for r: 6.5 + 2 × r = 10.

Answer: r = …. (Write your answer as decimal in simplest form)

Hướng dẫn

6.5 + 2 × r = 10.

2 × r = 10 – 6.5

2 × r = 3.5

r = 3.5 : 2

r = 1.75

Điền 1.75

Câu 4. Find x:   x × 100 = 615

x        = 615 : 100

x        = 6.15

a/ x = 61.5            b/ x = 6.5              c/ x = 0.615          d/ x = 6.15

Câu 5: If x < 7.863 and x is a natural number then the greatest value of x is ……..

Nếu x < 7.863 và x là một số tự nhiên thì giá trị lớn nhất của x là: ….7

a/ 6                       b/ 5                       c/ 8                       d/ 7

Câu 6: Find x, if x × 2.6 = 27.7 + 76.3. (Write your answer as a decimal in the simplest form).

Hướng dẫn

     x × 2.6 = 27.7 + 76.3

     x × 2.6 = 104

     x             = 104 : 2.6

                  x = 40

Answer: 40

………………….

Câu 50: At the beginning of the summer, Bob was 140 cm tall. At the end of the summer, he measured his height again and discovered that it had increased by 5%. Measured in cm, what was his height at the end of summer?

Bắt đầu vào mùa hè, Bob đã cao 140cm. Kết thúc mùa hè, Bod đã đo chiều cao của mình một lần nữa và Bod phát hiện nó đã  tăng 5%. Chiều cao của Bod vào của cuối mùa hè là bao nhiêu cm?

Hướng dẫn:

Đến cuối mùa hè chiều cao của Bod tăng số cm là: 140 × 5% = 7 (cm)

Chiều cao của Bod vào cuối mùa hè là: 140 + 7 = 147 (cm)
Answer: ………….. cm.

Câu 51: Bella scores on six of her eight pictures. The percentage of pictures that she does not score on is ………%.

Điểm của Bella đạt 6 trên 8 bức tranh. Tỉ lệ số bức tranh  không đạt điểm  là:  …%

Hướng dẫn:

Số bức tranh không đạt là: 8 – 6 = 2 (bức tranh)

Tỉ lệ số bức tranh không đạt là: 2 : 8 × 100  = 25 (%)

Điền 25

Câu 52: A bag contains green marbles and red marbles only. If the ratio of the number of green marbles to the number of red marbles is 1:4 then …………% of marbles are green.

Một chiếc túi chỉ chứa những viên bi xanh và bi đỏ. Nếu tỉ lệ của bi xanh và bi đỏ  là 1:4 thì % viên bi xanh là….?

Hướng dẫn:

Tỉ số bi xanh với tổng số bi là: 1 : (1 + 4) = 1 : 5

Phần trăm số bi xanh là: 1  : 5 × 100 = 20 (%)

Điền 20


……………..

Để xem tiếp Tuyển tập 12 chủ Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Violympic Toán Vòng 8 cấp Quận/ Huyện – Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 cấp Trường mới – cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Tuyển tập Bộ chủ điểm ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin